15.03.18

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕВРОПЕЙСЬКОЇ ПРАКТИКИ ЕВРОПЕЙСЬКОЇ ХАРТІЇ (СТАТУТУ) МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ГРОМАДЯН НА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В СПРАВАХ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ

В рамках взаємодії громадської ради Полтавської обласної ради з офісом посла Ради Европи (від ГР ПОР брав участь Янко В. А.) відбувалось обговорення шляхів політики децентралізації в Україні в контексті дотримання положень Європейської хартії місцевого самоврядування між послом Ради Європи Владіміром Рістовскі і представниками виконкому ради голів конституційних територіальних громад України. Дана зустріч відбувалась 29 вересня 2015 р.

Прес реліз:
- http://vyhid-e.org.ua/?p=2569
- http://terhromady.info/zustrich-v-ofisi-posla-rady-yevropy-v-ukraini/

По результатам цієї зустрічі в селах Сенча, Лучка Лохвицького р-ну Полтавської Області були засновані територіальні громади Публічного Права, прийняті статути. Відомості про державну реєстрацію статутів територіальної громади села Лучка Лохвицького району Полтавської області та територіальної громади села Сенча Лохвицького району Полтавської області внесені до Єдиного реєстру громадських формувань 25 грудня 2015 року.

В Єдиному реєстрі громадських формувань номер реєстраційного запису статуту територіальної громади села Лучка Лохвицького району Полтавської області - 1452078. номер реєстраційного запису статуту територіальної громади села Сенча Лохвицького району Полтавської області - 1452087.

Нижче представлений переклад Європейської хартії (статуту) місцевого самоврядування з урахуванням автентичності перекладу юридичної термінології французької та англійської мов оригіналу на слов'янські мови враховуючи історичний контекст юридичної термінології що застсовуються в даній Хартії, а також правовим коментарем відносно застосування правового принципу Верховенства Права в справах місцевого самоврядування. Над перекладом і коментарем працювали учасники виконкому ради голів конституційних територіальних громад України. Згідно вимог 10 статті Конституції України переклад виконано з мов легитимної юридичної термінології відповідно умов вимог статті 12 статуту Ради Європи - французької та англійської на українську і російську мову.

Пропонуємо до вашої уваги цей документ для зручності застосування викладений на чотирьох мовах, двох мовах - українській і російській а також окремо мовами українською та російською. Документ на чотирьох мовах будь ласка читайте прямо нижче:
(повний пакет з файлами перекладу можна скачати --> ТУТ)European Charter
of Local Self-Government

Charte européenne
de l’autonomie locale

Strasbourg, 15.X.1985
Страсбург,  15.X.1985


Европейська Хартія (Статут) прав муниципальної автономії
земського (територіального, місцевого)  самоврядування

Европейская Хартия (Устав) прав  муниципальной  автономии
земского (территориального, местного) самоуправления


Про доктрини прав Хартії (Статуту). Цілі та завдання.
  О доктринах прав Хартии (Устава). Цели и задачи.

Хартія (статут) Публічного Права про права громадян  в справах  формування місцевого самоврядування в малих і великих земських муніципальних автономіях земських (територіальних, місцевих) громад Публічного Права як юридично - правових суб'єктів місцевої влади.

Хартия  (устав)  Публичного  Права  о правах   граждан в делах  формирования   местного самоуправления  в малых и больших земских муниципальных автономиях  земских (территориальных, местных)  общин Публичного Права как  юридическо - правовых субъектов местной власти.  


Верховенство  права в державах участниках Ради Європи.

Враховуючи  конституційність дії принципу Верховенства Права в державах учасницях Ради Європи, що  ратифікували дану Хартію як звод статей  Публічного Права громадян на місцеве самоврядування , у випадках недостатнього відображення деяких прав і принципів місцевого самоврядування в національних законодавствах окремих держав, недостатньої   конкретизації їх, громадяни цих держав мають право керуватися юридичним принципом Верховенства  Права статей даної Хартії над статтями прав статей законів  національного законодавства, оскільки це відображено в  констітуціонних правах громадян цих країн. Права статей цієї Хартії є правами обов'язковими для сприяння їх громадянам органами влади держав - учасниць Ради Європи з метою правової організації повноцінної муніципальної автономії земського (територіального, місцевого) самоврядування, формування земських (територіальних, місцевих) громад як влад за принцтпом  субсидіарності, солідарності і пропорційності, які,  відносно їх  юридичної правосуб'єктності, повинні бути юридичними особами Публічного Права, які займаються питаннями майнових прав публічної власності а також питаннями  публічних справ іншого, немайнового характеру, зокрема, питаннями збереження місцевої культури та традицій, які здійснюють на своїх зборах шляхом голосувань публічну владу земського (територіального, місцевого) самоврядування. Використання прав статей Хартії, з урахуванням вищевикладеного в державах  Ради Європи, дозволяє формувати дієздатну муніципальну автономію земських (територіальних, місцевих) громад як влад Публічного Права громадян, яка є запорукою і фундаментом повноцінного республіканського ладу що формує міцну державність, недопущення, вчасного виявлення і усунення тенденцій до авторитаризму і тиранії з боку посадових осіб і спільнот - політичних, релігійних, інших.

Верховенство права в государствах  участниках Совета Европы.

Учитывая   конституционность действия  принципа  Верховенства Права в  государствах  участниках  Совета Европы, ратифицировавших даную Хартию, как свод статей  Публичного Права  граждан на самоуправление,  в случаях  недостаточного отражения некоторых отдельных прав или  принципов местного самоуправления в национальных   законодательствах отдельных государств,   недостаточной конкретизации  их,  граждане  этих  государств имеют право  руководствоваться юридическим принципом Верховенством  Права статей данной  Хартии  над  статьями  прав статей законов  национального  законодательства, поскольку  это отражено в конституционных  правах граждан  данных государств .  Права статей этой Хартии являются правами обязательными для содействия их  гражданам органами власти государств  участников Совета Европы с целью правовой организации полноценной муниципальной автономии  земского (территориального,  местного)  самоуправления,  формирования  земских (территориальных, местных)  общин как властей  по принциу  субсидиарности,  солидарности  и пропорциональности,  которые , относительно их юридической  правосубъектности должны быть юридическими лицами публичного права ,  занимающимися  вопросами    имущественных  прав публичной собственности  а также  вопросами публичных дел  иного,  неимущественного характера, в частности,  вопросами  сохранения местной культуры и  традиций, осуществляющими  на своих  собраниях путем голосования публичную  власть  земского ( территориального, местного)    самоуправления общин  жителей.   Использование прав статей Хартии, с учетом вышеизложенного, в государствах  Совета Европы  позволяет формировать дееспособную  муниципальную автономию земских (территориальных, местных) общин как властей Публичного Права граждан,  которая является залогом и фундаментом полноценного республиканского строя формирующего крепкую государственность, недопущения, своевременного выявления  и  устранения    тенденций к авторитаризму и тирании   со стороны    должностных  лиц  и  сообществ -  политических, религиозных, иных.
Принцип трьох - субсидіарності, солідарності і пропорційності,
який об'єднує громадян муніципальних автономій земського (територіального, місцевого) самоврядування земських (територіальних, місцевих) громад як влад - юридичних осіб Публічного Права, що формує державність в державах - учасниках Ради Європи.

Муніципальна автономія земського (територіального, місцевого) самоврядування територіальних громад як влади в державах учасницях Ради Європи поряд з іншими законодавчими актами даних держав реалізується за допомогою прав народоправства викладених в статтях Публічного Права, які представлені в даній Хартії.
Вона забезпечує формування їх громадянами публічної влади як влади республіканського народовладдя.
Таке суспільний устрій республіканського (в термінологічному значенні - общинного союзу багатьох громад) народовладдя здійснюється реалізацією народоправства при використанні громадянами прав статей даної Хартії як зводу положень Публічного Права на місцеве самоврядування яке починає здійснюватися реалізацією ними права статті 3 цієї Хартії. Дане право в першу чергу як основа для подальших дій здійснюється громадянами держав учасників Ради Європи на зборах з голосуваннями (референдумами) домохазяїнів як учасників сімейних громад, які є сусідами сусідніх квартир в будинках або сусідами односімейних будинків що територіально межують один з одним. Таким чином, на зборах домохазяїнів, що делегували представітелнй від кожної сім'ї (домогосподарства), приймається статут місцевого самоврядування відповідної муніципальної (общинної) автономії земського (територіального, місцевого) самоврядування сусідської земської (територіальної, місцевої) громади (жителів сусідів багатоквартирного будинку, сусідських поруч стоячих будинків) Публічного Права з подальшою реєстріраціею її як юридичної особи Публічного Права згідно з правилами для реєстрації такого роду юридичних осіб. Після реалізації цього права представленого 3 статтею Хартії здійснення Публічного Права публічної влади громадян реалізується використанням ними статей Харіі 4,5,6,6,8,9,11.
Надалі, створені таким чином сусідами домохозяевами юридичні особи Публічного Права - земські (територіальні, місцеві) сусідські, будинкові, громади автономії земського (територіального, місцевого) самоврядування відповідно до принципу субсидіарності, солідарності і пропорційності реалізують права, які сформовані 10 - ю статтею цієї Хартії . Їх реалізація здійснюється тим, що вони субсидиарно формують більші за кількістю жителів і території консорціуми земських (територіальний, місцевих) громад автономій земського самоврядування в якості публічних корпорацій Публічного Права що складаються з земських (територіальних, місцевих) громад засновників. Такі консорціуми (що в правовому полі іменуються публічними корпораціями Публічного Права) далі за таким же принципом формують ще більші земські об'єднання. Кварталів, округів, територіальних районів, сіл, міст, областей, регіонів, формуючи таким чином територію республіканської (общинної, муніципальної) держави як союзу земських громад муніципальних (общинних) автономій земського (територіального, місцевого) самоврядування. Таким шляхом жителі, використовуючи права статей даної Хартії, формують республіканську систему публічної влади Публічного Права народовладдя громадян шляхом здійснення народоправства, реалізуючи їх Публічне Право самоврядування владою створеної ними самими і контрольовану ними ж як її джерелом.
Субсидіарність (ст.4 п.3 Хартії) формування і функціонування децентралізованої автономії муніципальної общинної влади громадян полягає в тому, що сусідські (будинкові) територіальні громади делегують консорціуму (публічній корпорації) земських (територіальних, місцевих) громад тільки ті права (майнові і не майнові), які вважатимуть за потрібне для виконання спільних завдань. Сформована таким чином об'єднана земська (територіальна, місцева) громада як консорціум (публічна корпорація) заснувавщих її громад не має прав приймати рішення з тих питань, права на вирішення яких не були делеговані їй заснувавшими її земськими громадами, а в разі прийняття таких рішень консорціумом земська ( територіальна, місцева) громада місцевого самоврядування що є засновником такого консорціуму має право накладати вето на виконання таких рішень консорціума.
Солідарність у функціонуванні общинної влади громадян полягає в тому, що в сформованих територіальних громадах солідарними зусиллями громадян вирішуються загальні для громад завдання безпеки, справедливості, правил здійснення питань майнового та немайнового характеру а також формування забезпечення захисту і функціонування республіканської (общинної) державності.
Пропорційність (домірність) в функціонуванні місцевого самоврядування общинної влади громадян полягає в дотриманні принципу балансу рівноваги (вираженого в публічних громадських рішеннях і діях) між загальними правами і обов'язками громадян всієї громади і правами і обов'язками обраних представників 
громади в управлінні солідарними активами публічної власності земських (територіальних, місцевих ) громад. Крім того, принцип пропорційності також передбачає дотримання балансу між правами та інтересами самої громади і виходячими за межі громади правами і інтересами факторів зовнішнього неообщінного характеру як чинника впливу необщінних зовніщніх громадських груп, громадських об'єднань, партій і приватних осіб на якість життя громади.
Принцип пропорційності (домірності) в рішеннях і діях громади застосовується також у тих випадках, коли з тих чи інших причин особи представницької влади даної громади не справляються зі своїми завданнями або зловживають наданими їм громадою повноваженнями в тих чи інших цілях. У таких випадках громада приймає пропорційне ситуації рішення.
Ризик відсутності принципу пропорційності в рішеннях і діях громади.
Ризик відсутності принципу пропорційності в рішеннях і діях громади, як правило, веде до ризику виникнення авторитарного управління. Воно за своєю природою, пригнічує публічне громадське управління, замінюючи його патронімією як одноосібним керуванням або груповим керуванням вузького кола осіб на шкоду інтересам інших учасників громади, або робить негативний вплив через них факторами зовнішнього керування , що, як правило, не має до інтересів всієї громади нічого спільного.
Такий порядок речей при авторитарному управлінні (патроніміі) закономірно призводить до руйнування общинного миру, а на рівні великих регіональних земських (територіальних, місцевих) об'єднань громад руйнуванню 
республіканської (общинної) державності, процесам сепаратизму і анклавізації окремих територіальних сегментів існуючих республіканських держав, створенню на їх територіях окремих державних утворень, формуючи в них нову державність, найчастіше, авторитарного типу.

Повноцінне застосування громадянами держав учасників Ради Європи прав статей даної Хартії утверджує принципи республіканської (общинної) субсидіарності, солідарності і пропорційності що має на меті побудову міцної республіканської державності запобігаючи факторам її руйнування.Принцип трех - субсидиарности, солидарности и пропорциональности,
объединяющий граждан муниципальных автономий земского ( территориального, местного)  самоуправления  земских  (территориальных, местных) общин  как властей -  юридических лиц Публичного Права, формирующий  государственность в государствах - участниках  Совета Европы.

Муниципальная автономия  земского ( территориального,  местного) самоуправления  территориальных общин как властей  в  государствах  участниках  Совета Европы  наряду  с другим  законодательством   даных государств реализуется   с помощью прав  народоправия  изложенных  в статьях Публичного Права ,  которые представлены  в данной  Хартии.  Она  обеспечивает    формирование  их  гражданами   публичной  власти    как  власти республиканского  народовластия.   Такое   общественное   устройство    республиканского (в терминологическом  значении - общинного союза  многих общин)   народовластия   осуществляется   реализацией   народоправия    при использованием  гражданами  прав   статей  данной Хартии как свода  положений   Публичного    Права   на местное самоуправление   которое начинает осуществляться   реализацией  ими  права статьи  3 этой  Хартии. Данное право в первую очередь как основа для последующих действий осуществляется гражданами   государств  участников  Совета Европы  на собраниях  с  голосованиями  (референдумами)    домохозяев  как   участников   семейных  общин,  являющимися соседями  соседствующих квартир в домах  или соседями   односемейных  домов территориально граничащих  друг с другом.
Таким образом,  на собраниях   домохозяев , делегировавших   представителнй  от каждой семьи (домохозяйства) ,   принимается  устав  местного самоуправления  соответствующей    муниципальной (общинной)   автономии  земского (территориального, местного) самоуправления соседской  земской  (территориальной, местной )   общины  (жителей соседей многоквартирного дома,  соседских  рядом стоящих  домов)     Публичного Права   с дальнейшей   регистрирацией  ее   как  юридического  лица  Публичного Права  согласно правилам для регистрации  такого рода юридических лиц.
После  реализации этого права представленного 3 статьей  Хартии   осуществление  Публичного Права  публичной власти граждан   реализацуется   использованием  ними статей Харии   4,5,6,6,8,9,11.
В дальнейшем,    созданные  таким образом соседями   домохозяевами   юридические лица Публичного Права   -  земские ( территориальные , местные)   соседские ,  домовые,    общины  автономии  земского (территориального, местного)  самоуправления  согласно принципу  субсидиарности, солидарности и пропорциональности  реализуют   права ,  которые  сформированы    10 - й статьей  этой  Хартии.  Их  реализация осуществляется  тем, что они   субсидиарно  формируют большие  по  количеству  жителей и территории  консорциумы  земских ( териториальных, местных )  общин  автономий  земского самоуправления  в качестве   публичных  корпораций   Публичного Права состоящие из  земских  (территориальных, местных) общин учредителей.
Такие   консорциумы ( в правовом поле именуемые публичными  корпорациями  Публичного Права)    далее  по такому же принципу формируют  еще более крупные земские  объединения .   Кварталов, округов,  территориальных районов , сел,  городов, областей,  регионов,  формируя  таким образом  территорию  республиканского (общинного, муниципального)  государства   как союза  земских общин муниципальных  (общинных)  автономий   земского (территориального, местного) самоуправления .  Таким путем жители,  используя  права  статей  данной   Хартии,   формируют    республиканскую   систему   публичной власти  Публичного Права  народовластия  граждан  путем  осуществления народоправия,   реализуя  их  Публичное  Право  самоуправления  властью   созданной ими самими   и  контролируемой   ими  же как  ее  источником. 
Субсидиарность (ст.4 п.3 Хартии)  формирования и функционирования децентрализованной  автономии  муниципальной  общинной власти   граждан    заключается в том, что  соседские (домовые) территориальные общины   делегируют  консорциуму (публичной корпорации)   земских (территориальных, местных)   общин  только те права  ( имущественные и не имущественные),  которые  сочтут нужными  для  выполнения общих задач.   Сформированная таким образом объединенная земская (территориальная, местная)  община  как консорциум ( публичная корпорация)  учредивших ее общин   не имеет  прав  принимать решения по тем вопросам, права на решение которых  не были делегированы ей  учредившими ее земскими   общинами,  а в  случае принятия  таковых  решений  консорциумом  земская  ( территориальная , местная)  община  местного самоуправления   являющаяся   учредителем  такого консорциума  имеет право  накладывать  вето на выполнение  таких решений консорциума.  
 Солидарность в  функционированнии  общинной  власти  граждан  заключается  в том , что  в сформированных  территориальных общинах   солидарными   усилиями    граждан    решаются   общие для  общин   задачи  безопасности,   справедливости,  правил  осуществления  вопросов   имущественного и неимущественного характера а также  формирования   обеспечения  защиты и функционирования  республиканской (общинной) государственности. 
Пропорциональность (соразмерность) в   функционировании  местного самоуправления  общинной  власти граждан  заключается в  соблюдении принципа баланса  равновесия  (выраженного   в публичных общинных решениях и действиях)      между  общими   правами и обязанностями граждан  всей общины  и правами  и обязанностями  выборных лиц общины  в управлении    солидарными  активами     публичной собственности   земских (территориальных, местных ) общин.  Кроме этого принцип пропорциональности   также предусматривает  соблюдения баланса  между правами и интересами  самой  общины   и   выходящими за пределы общины  правами  и интересами факторов  внешнего внеообщинного характера  как  фактора    влияния  внеобщинных  внешних общественных   групп, общественных  объединений, партий   и частных лиц  на качество жизни общины.
Принцип пропорциональности (соразмерности)  в решениях и действиях общины  применяется   также   в тех случаях , когда по тем или иным причинам  лица представительской власти данной   общины  не справляются со своими задачами  или  злоупотребляют   данными  им общиною  полномочиями в тех или иных целях.   В таких случаях община принимает  пропорциональное  ситуации решение. 
Риск  отсутствия  принципа пропорциональности  в решениях и действиях общины.
Риск  отсутствия  принципа пропорциональности  в решениях и действиях общины, как правило,  ведет  к риску возникновения авторитарного управления .   Оно  по своей  природе,  подавляет  публичное общинное управление,   заменяя его патронимией как   единоличным управлением  или групповым управлением  узкого  круга  лиц  в ущерб  интересам остальнх участников  общины,  либо  оказывает  негативное влияние  через них  факторами  внешнего   управления,   что, как правило,  не имеет  с  интересами всей  общины ничего общего.
Такой порядок вещей  при авторитарном управлении (патронимии) закономерно   приводит  к разрушению  общинного мира,   а на уровне  крупных  региональных земских (территориальных, местных)  объединений общин к разрушению республиканской  (общинной) государственности , процессам сепаратизма  и анклавизации  отдельных территориальных   сегментов существующих  республиканских государств,   созданию на их территориях  отдельных    государственных образований,   формируя в них   новую  государственность   зачастую авторитарного типа.  

Полноценное  применение  гражданами  государств   участников  Совета Европы  прав  статей  данной   Хартии  утверждает  принципы  республиканской  (общинной)   субсидиарности,  солидарности и пропорциональности  имеет целью   выстраивание  прочной  республиканской  государственности  предотвращая   факторы  ее разрушения

Особливості автентичного перекладу і застосування термінології Хартії.

Виходячи з того що ця Хартія є  статутом  прав громадян держав - учасників Ради Європи  на автономію земського ( територіального, місцевого)  самоврядування  назва Хартії  пререкладена на українську мову як  "Европейська Хартія (Статут) прав муниципальної автономії земського (територіального, місцевого) самоврядування".
Нижче наведені особливості перекладу на слов'янські мови основних юридичних термінів цієї Хартії (Статуту):
1. Local self government - на англійській мові, autonomie locale - на французькій  мові.
2. Local authorities - на англійській мові, collectivités locales - французькій  мові.

1. Термін Local self government (англ.) - місцеве самоврядування, autonomie locale (фр.) - місцева муніципальна автономія) .  Наслідуючи  історичну   спадкоємність   термінології     традиційно    існуючої протягом багатьох століть на території проживання слов'яномовних народів в різних державних утвореннях це словосполучення  перекладено  як:  "Муніципальна автономія земського (територіального, місцевого) самоврядування".
Історично,  з дохристиянських часів,  у народа Родів Устава Слов'янського - Русь  земська громада - самоврядна громада миру  (мирська земська громада) вічового земського Со  Гласія , де земське Со  Глас і  є   забезпечувалось  права славієм    правом  словія словом (гласом)   кожного громадянина на вічових публічних зборах Публічним Правом.   Релігійне православ'я  східного обряду наслідувало дохристиянський термін, проте, частково змінивши його змістовну наповненість відповідно до цілей греко - візантійського  християнського церковного канону. Це  дозволило зберігти його первісну  термінологічну змістовну  першооснову. Що стосується християнства західного обряду,  воно  визнало за краще  на територіях його впливу вивести даний термін  із загальноприйнятої  лексики.  

2.Термін Local authorities (collectivités locales - фр.) в англійському оригіналі Хартії (Статуті) має значення земські (територіальні,місцеві) муніципальні влади, у французькому оригіналі представленому терміном collectivités locales має значення  громади земські (територіальні, місцеві). Тому виходячи з розширеного тлумачення змісту  даних термінів, наданому в статті 2 пункті 2 нормативного акту (European outline conventionon transfrontier co-operation between territorial communities or authorities (Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales), ратифікованого державами членами ради Європи на офіційних мовах держав - учасників  Ради Європи - англійською та французькою, текст   даного пункту цієї статті представлений  нижче в перекладі на українську  мову з англійської:
 For the purpose of this Convention, the expression "territorial communities or authorities" shall mean communities, authorities or bodies exercising local and regional functions and regarded as such under the domestic law of each State (collectivités ou autorités territoriales.
Для цілей цієї Конвенції вислів "територіальні громади як влади" буде означати громади як органи влади здійснюючі  місцеві або регіональні функції та визнаються як такі внутрішнім законодавством кожної держави,
в перекладі на українську мову з французької:
Aux fins de la présente Convention, l'expression «collectivités ou autorités territoriales» s'entend des collectivités, autorités ou organismes exerçant des fonctions locales et régionales et considérées comme telles dans le droit interne de chaque Etat.
Для цілей цієї Конвенції термін "громади як земські (територіальні, місцеві) влади " буде означати громади як органи влади здійснюючі  місцеві або регіональні функції та визнаються як такі внутрішнім законодавством кожної держави.
або:
territorial communities or authorities   означає  земські  (територіальні, місцеві)  громади як влади.
collectivités ou autorités territoriales     означає  громади як земські (територіальні, місцеві)  влади.

Таким чином, термін Local authorities (collectivités locales) в даному перекладі з урахуванням розширеного тлумачення цією статтею даної  конвенції перекладено  на українську  мову словосполученням земські (територіальні, місцеві)  громади як влади.
З урахуванням того, що відповідно до 12 статті статуту Ради Європи зміст текстів тільки на цих мовах має юридичну силу для застосування в державах,   які підписали його,  а також з огляду на те, що переклади іншими мовами, в силу певних лінгвістичних особливостей,  можуть містити деякі порушення   змісту , що позбавляє дану хартію здатності активного юридичного впливу, Радою Європи тексти цієї Хартії на інших мовах поширюються тільки для інформації,  про що попереджає спеціалізований сайт Ради  Европи наведеним нижче текстом:

Джерело :

http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/webContent/8276534
ETS No. 122 - Strasbourg, 15.X.1985
Council of Europe's treaties in non-official languages
The official languages of the Council of Europe are English and French (Article 12 of the Statute of the Council of Europe). Only the treaties published by the Secretary General of the Council of Europe, each in a separate booklet of the "European Treaty Series" (ETS) continued since 2004 by the "Council of Europe Treaty Series" (CETS), are deemed authentic. The translations presented here are for information only.
Договори Ради Європи на неофіційних мовах.
Офіційними мовами Ради Європи є англійська та французька (стаття 12 Статуту Ради Європи). Тільки договори, опубліковані Генеральним секретарем Ради Європи, кожна з яких в окремій брошурі «Серія європейських договорів» (ETS), яка тривала з 2004 року «Серія договорів Ради Європи» (CETS), вважається справжньою. Представлені тут переклади призначені тільки для інформації.
Виходячи з цього в даному  перекладі тексту Хартії (документ архіву Ради Європи ETS No. 122) представлена повна юридична автентичність юридичних термінів оригіналу даного документа і призначена для  правочинного  застосування в слов'яномовних державах Європи.
 
Особенности аутентичного перевода и использования терминологии Хартии.
 
Исходя из того что эта Хартия является уставом прав граждан государств - участников Совета Европы на автономию земского (территориального, местного) самоуправления название Хартии переведено  на  русский язык как "Европейская Хартия (Устав)   прав муниципальной  автономии земского (территориального, местного) самоуправления".

Ниже приведены  особенности перевода на славянские  языки основных  юридических  терминов   этой  Хартии (Устава):
1.  Local self government  - на английском языке , autonomie locale - на французском языке.
2.  Local authorities - на английском языке , collectivités locales - на французском языке.

1. Термин Local self government (англ.)  - местное самоуправление , autonomie locale (фр.) - местная муниципальная автономия).     Следуя   исторической   преемственности   в  терминологии    традиционно существующей  в течение многих  веков  на территории проживания  славяноязычных народов   в  различных государственных образованиях  это  словосочетение    переведено как :
" муниципальная  автономия земского (територіального,  местного)  самоуправления".  

Исторически, с дохристианских  времен,    у народа Родов Устава Славянского - Русь  земская община - самоуправляемая    община  мира (мирская земская  община ) вечевого земского Со Гласия,  где земское Со Глас и  е  обеспечивалось  права славием   правом  словия   словом  (гласом)  каждого  общинника   на вечевых публичных собраниях  Публичным Правом граждан.  Религиозное  православие  христианства восточного обряда наследовало дохристианский термин,   тем не менее,  несколько  видоизменив его смысловое наполнение  в соответствии с целями греко- византийского  правоверного христианского  церковного канона восточного обряда. Это   позволило сохранить его первичную терминологическую смысловую первооснову.   Что касается христианства западноого обряда,  оно  предпочло  на территориях своего влияния вывести  данный термин  из  общеупотребительной лексики.      

2.Термин  Local authorities (англ.),  collectivités locales  (фр.) в английском  оригинале Хартии (Уставе)  имеет значение  земские (территориальные, местные)  муниципальные власти ,  во французском оригинале  представленном  термином  collectivités locales   имеет значение общины земские (местные, территориальные).  Поэтому  исходя из  расширенного  толкования смысла данных терминов,  предоставленном  в статье 2 пункте 2 нормативного акта  (European outline conventionon transfrontier  co‑opera­tion between territorial communities or authorities (Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités  ou autorités territoriales),   ратифицированного  государствами членами Совета Европы на официальных языках  государств   участников   Совета Европы -  английском  и французском,  текст данного  пункта этой  статьи   представлен  ниже  в переводе на  русский  язык  с английского:
 For the purpose of this Convention, the expression "territorial communities or authorities" shall mean communities, authorities or bodies exercising local and regional functions and regarded as such under the domestic law of each State (collectivités ou autorités territoriales.
Для целей настоящей Конвенции понятие "территориальные общины как власти" будет означать  общины как органы   власти осуществляюще   местные или региональные функции и признаются как таковые внутренним законодательством каждого государства,
в  переводе на русский язык с  французского :
Aux fins de la présente Convention, l'expression «collectivités ou autorités territoriales» s'entend des collectivités, autorités ou organismes exerçant des fonctions locales et régionales et considérées comme telles dans le droit interne de chaque Etat.
Для целей настоящей Конвенции понятие "общины как земские (территориалные, местные)  власти" будет означать   общины как органы   власти осуществляюще   местные или региональные функции и признаются как таковые внутренним законодательством каждого государства.
Или : 
territorial communities or authorities   означает  земские (территориальные, местные)  общины как власти. 
collectivités ou autorités territoriales     означает  общины как  земские (территориальные, местные)  власти .

Таким образом, термин   Local authorities (collectivités locales)  в данном переводе  с учетом  расширенного толкования   данной статьей этой конвенции  переведен на русский язык словосочетанием  земские (территориальные, местные)  общины как власти.  

С  учетом того,  что согласно  12 статьи  устава Совета Европы    смысл  текстов только на этих языках  имеет  юридическую силу для применения  в  подписавших его государствах, а также ввиду того,  что    переводы  на другие языки,  в силу  определенных  лингвистческих особенностей,   могут  содержать  некоторые нарушения   смысла,  что лишает данную   Хартию  способности  активного  юридического  влияния ,  Советом Европы тексты  данной Хартии   на  других языках  распространяются  только для информации, - о чем предупреждает   специализированный сайт Совета Европы

приведенным  ниже текстом:
Источник:
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/webContent/8276534
ETS No. 122 - Strasbourg, 15.X.1985
Council of Europe's treaties in non-official languages
The official languages of the Council of Europe are English and French (Article 12 of the Statute of the Council of Europe). Only the treaties published by the Secretary General of the Council of Europe, each in a separate booklet of the "European Treaty Series" (ETS) continued since 2004 by the "Council of Europe Treaty Series" (CETS), are deemed authentic. The translations presented here are for information only.
Договоры Совета Европы на неофициальных языках.
Официальными языками Совета Европы являются английский и французский (статья 12 Устава Совета Европы). Только договоры, опубликованные Генеральным секретарем Совета Европы, каждая из которых в отдельной брошюре «Серия европейских договоров» (ETS), продолжавшаяся с 2004 года «Серия договоров Совета Европы» (CETS), считается подлинной. Представленные здесь переводы предназначены только для информации.

Исходя из этого в  настоящем   переводе  текста Хартии   (документ архива Совета Европы  ETS No. 122 )  представлена полная  юридическая  аутентичность юридических  терминов оригинала данного документа  и предназначена  для  правомочного  применения  в   славяноязычных  государствах Европы.   

Preamble
Préambule
Преамбула

1.The member States of the Council of Europe, signatory hereto,
1. Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Charte,
1. Держави - члени Ради Європи  які підписали цю Хартію,
1. Государства - члены Совета Европы подписавшие даную Хартию,

2.Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members for the purpose of safeguarding and realising the ideals and principles which are their common heritage;
2. Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur
patrimoine commun;
2. Враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого єднання між її членами для збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, які є їхнім спільним надбанням,
2. Учитывая, что целью Совета Европы является достижение большего единства между его членами во имя защиты и осуществления идеалов и принципов, являющихся их общим достоянием,
3.Considering that one of the methods by which this aim is to be achieved is through agreements in the administrative field;
3. Considérant qu'un des moyens par lesquels ce but sera réalisé est la conclusion d'accords dans
le domaine administratif;
3.Вважаючи, що одним з методів досягнення цієї мети є укладання угод в  галузі управління;
3. Учитывая, что одним из методов достижения этой цели является заключение соглашений в области управления;
4.Considering that the local authorities are one of the main foundations of any democratic regime;
4.Considérant que les collectivités locales sont l'un des principaux fondements de tout régime
démocratique;
4.Враховуючи, що  земські (територіальні, місцеві) громади як влади є однією з головних запорук  будь-якого демократичного режиму;
4. Учитывая, что земские (территориальные, местные) общины как власти  является одной из главных основ любого демократического режима;
 5.Considering that the right of citizens to participate in the conduct of public affairs is one of the democratic principles that are shared by all member States of the Council of Europe;
5. Considérant que le droit des citoyens de participer à la gestion des affaires publiques fait
partie des principes démocratiques communs à tous les Etats membres du Conseil de
l'Europe;
5.Враховуючи, що право громадян на участь в управлінні публічними справами є одним з демократичних принципів, які поділяються всіма державами - членами Ради Європи;
5. Учитывая, что право граждан на участие в управлении публичными делами относится к демократическим принципам, разделяемым всеми государствами - членами Совета Европы;
6.Considering that it is at local level that this right can be most directly exercised;
6. Convaincus que c'est au niveau local que ce droit peut être exercé le plus directement;
6. Будучи переконані в тому, що це право найбільш безпосередньо може здійснюватися саме на земському (територіальному, місцевому)  рівні;
6.Будучи убеждены в том, что это право наиболее непосредственным образом может осуществляться именно на земском (территориальном, местном) уровне;
7.Convinced that the existence of local authorities with real responsibilities can provide an administration which is both effective and close to the citizen;
7. Convaincus que l'existence de collectivités locales investies de responsabilités effectives
permet une administration à la fois efficace et proche du citoyen;
7.Будучи переконані в тому, що існування земських (територіальних, мысцевих)  громад як влад наділених реальними функціями, може забезпечити ефективне і близьке до громадянина управління;
7.Будучи убеждены в том, что существование земских (территориальных, местных)  общин как властей  наделенных реальными полномочиями может обеспечить эффективное и приближенное к гражданам управление;
8.Aware that the safeguarding and reinforcement of local self‑government in the different European countries is an important contribution to the construction of a Europe based on the principles of democracy and the decentralisation of power;
8. Conscients du fait que la défense et le renforcement de l'autonomie locale dans les différents
pays d'Europe représentent une contribution importante à la construction d'une Europe
fondée sur les principes de la démocratie et de la décentralisation du pouvoir;
8.Усвідомлюючи, що охорона і посилення земського (територіального, місцевого) самоврядування в різних країнах Європи є важливим внеском у розбудові Європи на принципах демократії і децентралізації повноважень влади;
8. Осознавая , что охрана и укрепление земского (территориального, местного) самоуправления в различных странах Европы является важным вкладом в развитие Европы на принципах демократии и децентрализации полномочий власти;
9.Asserting that this entails the existence of local authorities endowed with democratically constituted decision‑making bodies and possessing a wide degree of autonomy with regard to their responsi­bilities, the ways and means by which those responsibilities are exercised and the resources required for their fulfilment,
9. Affirmant que cela suppose l'existence de collectivités locales dotées d'organes de décision
démocratiquement constitués et bénéficiant d'une large autonomie quant aux compétences,
aux modalités d'exercice de ces dernières et aux moyens nécessaires à l'accomplissement de
leur mission,
9. Яке  породжує існування земських (територіальних, місцевих) громад як влад,  наділених демократично створеними органами прийняття рішень,  що володіють широкою автономією стосовновиконання своїх обов'язків в методах  і засобах, за допомогою яких ці обов'язки виконуються, а також ресурсами   необхідними для їх виконання,
9. Которое  порождает существование земских (территориальных, местных) общин как властей,  наделенных демократически созданными органами принятия решений, которые обладают широкой автономией по выполнению своих обязанностей в методах и средствах, с помощью которых эти обязанности выполняются, а также ресурсами необходимыми для их выполнения,

10. Have agreed as follows:
10. Sont convenus de ce qui suit:
10. Погодились про таке:
10. Согласились о нижеследующем:
                  
Article 1
The Parties undertake to consider themselves bound by the following articles in the manner and to the extent prescribed in Article 12 of this Charter.
Article 1
Les Parties s'engagent à se considérer comme liées par les articles suivants de la manière et
dans la mesure prescrites par l'article 12 de cette Charte.
Стаття 1.
Сторони зобов'язуються вважати для себе обов'язковими, у порядку та обсязі, передбаченому  у статті 12 цієї Хартії   нижченаведені статті.
Статья 1.
Стороны обязуются в том порядке и объеме, предусмотренном в статье 12 этой Хартии нижеследующие статьи.


Part I
Partie I
Частина I
Часть I

Article 2 – Constitutional and legal foundation for local self‑government.
The principle of local self‑government shall be recognised in domestic legislation, and where practicable in the constitution.
Article 2 – Fondement constitutionnel et légal de l'autonomie locale
Le principe de l'autonomie locale doit être reconnu dans la législation interne et, autant que
possible, dans la Constitution.
Стаття 2.  Конституційна та юридично - правова   основа муніципальної автономії  земського (територіального, місцевого)  самоврядування.
Принцип муніципальної автономії земського (територіального, місцевого)  самоврядування  визнається у внутрішньому  законодавстві і де це практично можливо  в конституції.
Статья 2.  Конституционная и юридическо - правовая  основа муниципальной автономии земского (территориального, местного)  самоуправления.
Принцип муниципальной автономии земского (территориального, местного) самоуправления   признается во  внутреннем   законодательстве и где это практически возможно  в конституции.

Article 3 – Concept of local self‑go­vern­ment.
1. Local self‑government denotes the right and the ability of local authorities, within the limits of the law, to regulate and manage a substantial share of public affairs  under their own responsibility and in the interests of the local popula­tion. (**Прим.  перекладачів   "Рublic affairs"  в перекладі  з  латині  означає  rei publicae,  res publica,  тобто республіканських  ( публічних)   справ,   що знаходяться  в  юридочно - правовому полі   публічного права).  
2.This right shall be exercised by councils or assemblies composed of members freely elected by secret ballot on the basis of direct, equal, universal suffrage, and which may possess executive organs responsi­ble to them. This provision shall in no way affect recourse to assemblies of citizens, referendums or any other form of direct citizen participation where it is permitted by statute.
Article 3 – Concept de l'autonomie locale.

1.  Par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de
régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs
populations, une part importante des affaires publiques.  (**Прим.  перекладачів . "Affaires publiques"   в перекладі  з латині  означає  rei publicae,  res publica,  тобто республіканських  ( публічних)   справ,  що знаходяться в  юридочно - правовому полі публічного права).  
 2.  Ce droit est exercé par des conseils ou assemblées composés de membres élus au suffrage
libre, secret, égalitaire, direct et universel et pouvant disposer d'organes exécutifs
responsables devant eux. Cette disposition ne porte pas préjudice au recours aux assemblées
de citoyens, au référendum ou à toute autre forme de participation directe des citoyens là ou
elle est permise par la loi.
Стаття 3.  Концепція муниципальної  (общинної)  автономії  земського (територіального,  місцевого) самоврядування.
1. Муніципальна (общинна)  автономия земського (територіального,  місцевого) самоврядування  розуміється як право і спроможність земських   (територіальних, місцевих)  громад   як влад в межах права  здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою публічних (республіканських)  справ   під свою відповідальність, в інтересах місцевого населення. (**Прим.  перекладачів . "Affaires publiques (фр.)"  на  латині  означає  rei publicae,  res publica,  тобто республіканських  ( публічних)  справ, що знаходяться  в  юридочно - правовому полі публічного права).  
2. Це право здійснюється радами або зборами, члени яких вільно обираються таємним голосуванням на основі прямого, рівного, загального виборчого права і які можуть мати підзвітні їм виконавчі органи. Це положення ніяким чином не заважає використанню зборів громадян, голосувань  (референдумів) або будь-якої іншої форми прямої участі громадян, якщо це дозволяється статутом.
Статья 3.  Концепция  муниципальной (общинной) автономии земского (территориального ,  местного) самоуправления.
  1. Муниципальная (общинная) автономия земского (териториального, местного) самоуправления понимается как право и способность земских (территориальных, местных)  общин как властей в рамках права осуществлять регулирование и управление существенной  частью   публичных (республиканских)  дел под свою ответственность и в интересах местного населения. (**Прим.  переводчиков . "Affaires publiques (фр.)"  на  латыни   означает   rei publicae,  res publica,  то есть  республиканских ( публичних)   дел,  которые находятся  в  юридическо - правовой  области  публичного права).  
2. Это право осуществляется советами или собраниями, члены которых  свободно избираются тайным голосованием на основе прямого, равного, всеобщего избирательного права и которые могут иметь подотчетные им исполнительные органы. Это положение не исключает использования   собраний  граждан,  голосований  (референдумов)  или любой другой формы  прямого участия граждан, если это разрешается уставом.
Article 4 – Scope of local selfgovern­ment.
1. The basic powers and responsibilities of local authorities shall be prescribed by the constitution or by statute. However, this provision shall not prevent the attribution to local authori­ties of powers and responsi­bilities for specific purposes in accordance with the law.
2. Local authorities shall, within the limits of the law, have full discretion to exercise their initiative with regard to any matter which is not excluded from their compe­tence nor assigned to any other authority.
3. Public responsi­bilities shall generally be exercised, in preference, by those authorities which are closest to the citizen. Allocation of responsibility to another authority should weigh up the extent and nature of the task and requirements of efficiency and economy.
4. Powers given to local authorities shall normally be full and exclusive. They may not be undermined or limited by another, central or regional, authority except as provided for by the law.
5. Where powers are delegated to them by a central or regional authority, local authorities shall, insofar as possible, be allowed discretion in adapting their exercise to local condi­tions.
6. Local authori­ties shall be consulted, insofar as possible, in due time and in an appropriate way in the planning and decision‑­making processes for all matters which concern them directly.

Article 4 – Portée de l'autonomie locale.
1.  Les compétences de base des collectivités locales sont fixées par la Constitution ou par la loi.
Toutefois, cette disposition n'empêche pas l'attribution aux collectivités locales de
compétences à des fins spécifiques, conformément à la loi.
2.  Les collectivités locales ont, dans le cadre de la loi, toute latitude pour exercer leur initiative
pour toute question qui n'est pas exclue de leur compétence ou attribuée à une autre autorité.
3.  L'exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber, de préférence, aux
autorités les plus proches des citoyens. L'attribution d'une responsabilité à une autre autorité
doit tenir compte de l'ampleur et de la nature de la tâche et des exigences d'efficacité et
d'économie.
4.  Les compétences confiées aux collectivités locales doivent être normalement pleines et
entières. Elles ne peuvent être mises en cause ou limitées par une autre autorité, centrale ou
régionale, que dans le cadre de la loi.
5.  En cas de délégation des pouvoirs par une autorité centrale ou régionale, les collectivités
locales doivent jouir, autant qu'il est possible, de la liberté d'adapter leur exercice aux
conditions locales.
6.  Les collectivités locales doivent être consultées, autant qu'il est possible, en temps utile et de
façon appropriée, au cours des processus de planification et de décision pour toutes les
questions qui les concernent directement.

Стаття 4.  Об'єм  повноважень муніципальних автономій земського  (територіального, місцевого) самоврядування.
1. Головні повноваження автономій земських  (територіальних)  громад як влад  визначаються конституцією або статутом.  Однак це положення не перешкоджає наділенню земських (територіальних)  громад як влад повноваженнями і функціями для спеціальних цілей відповідно правового законодавства.
 2.  Земські (територіальні)  громади як влади  в межах права  мають повну свободу дій  вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу.
3.  Публічні функції, як правило, реалізуються  (за принципом субсидіарності)  тими  територіальними громадами як владами які мають найтісніший контакт з громадянином. Перерозподіляючи  повноваження   іншій територіальній громаді  як владі необхідно враховувати обсяг і характер завдання, а також вимоги досягнення ефективності та економії.
4. Повноваження, якими наділяються земські (територіальні)  громади як влади,  як правило, мають бути повними і виключними. Вони не можуть скасовуватися чи обмежуватися іншим, центральним або регіональним органом, якщо це не передбачене правовим законодавством.
Коли повноваження делегуються їм  центральною чи регіональною  владою, земські (територіальні)  громади як влади, наскільки це можливо, володіють  свободою пристосування  своєї діяльності  до місцевих   умов.
6. У процесі планування і прийняття рішень щодо всіх питань які безпосередньо стосуються територіальних громад як  влад з останніми мають проводитися узгодження, у міру можливості своєчасно і належним чином.
Статья 4. Объем полномочий муниципальных автономий земского (территориального, местного) самоуправления.
1. Основные полномочия земских (территориальных)  общин как властей определяются конституцией или уставом. Однако это положение не исключает предоставления земским (территориальным)  общинам  как властям полномочий и функций  для специальных целей в соответствии с  правовым  законодательством.
 2. Земские (территориальные)  общины как власти в рамках права имеют полную свободу действий решать любой вопрос, который не исключен из сферы их компетенции и решение  которого не поручено какому - либо либо другому  органу. 
3. Публичные функции, как правило, возлагаются  (соблюдая принцип субсидиарности)  на те земские ( территориальные)  общины  как власти,  которые наиболее близки к гражданам. Перераспределяя полномочия другой земской (территориальной)  общине как власти, необходимо учитывать объем и характер задачи, а также требования   эффективности и экономии.
4. Полномочия, которыми наделяются земские (территориальные)  общины как власти, как правило, должны быть полными и исключительными. Они не могут отменяться или ограничиваться другим, центральным или региональным органом, если это не предусмотрено правовым законодательством.
Когда полномочия делегируются им центральной или региональной властью, земские ( территориальные)  общины как власти, насколько это возможно, обладают свободой приспособления своей деятельности к местным условиям.
6. В процессе планирования и принятия любых решений, непосредственно касающихся земских ( территориальных) общин как властей с последними должны проводиться согласования , по мере возможности,  своевременно и надлежащим образом.
Article 5 – Protection of local authority boundaries.
Changes in local authority boundaries shall not be made without prior consultation of the local communi­ties concerned, possibly by means of a referendum where this is permitted by statute.
Article 5 – Protection des limites territoriales des collectivités locales.
Pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées
doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum là où la loi le
permet.
Стаття 5.   Охорона  кордонів  земською (територіальною, місцевою) общинною  владою.
Зміни в кордонах  земська (територіальна) влада не може здійснювати  без заздалегідь проведених узгоджень з  відповідними  зацікавленими  земськими (територіальними, місцевими)   громадами  як владами, можливо, шляхом проведення референдуму, якщо це дозволяється її статутом.
Статья 5.  Охрана границ  земской (местной, территориальной)  общинной  властью.
Изменения в границах земская ( территориальная)   власть  не может осуществлять без заранее проведенных согласований с заинтересованными земскими (территориальными,  местными)  общинами как властями, возможно, путем проведения голосования (референдума) , если это разрешается ее уставом.


Article 6 – Appropriate administrative structures and resources for the tasks of local authorities.
1 Without prejudice to more general statutory provisions, local authorities shall be able to determine their own internal adminis­trative structures in order to adapt them to local needs and ensure effective management.
2 The condi­tions of service of local government employees shall be such as to permit the recruitment of    high‑quality staff on the basis of merit and competence; to this end adequate training opportunities,  remuneration and career prospects shall be provided.
Article 6Adéquation des structures et des moyens administratifs aux missions des collectivités locales.
1. Sans préjudice de dispositions plus générales créées par la loi, les collectivités locales doivent pouvoir définir elles-mêmes les structures administratives internes dont elles entendent se doter, en vue de les adapter à leurs besoins spécifiques et afin de permettre une gestion efficace.
2. Le statut du personnel des collectivités locales doit permettre un recrutement de qualité, fondé sur les principes du mérite et de la compétence; à cette fin, il doit réunir des conditions adéquates de formation, de rémunération et de perspectives de carrière.
Стаття 6.  Відповідність структур адміністрування  і ресурсів для виконання земськими (територіальними, місцевими ) громадами як  владами     їхніх завдань.
 1. Без шкоди для більш загальних статутних  положень земські  (територіальні)  громади як  влади  повинні мати можливість визначати свої власні внутрішні структури адміністрування з метою адаптації їх до  місцевих потреб і необхідності забезпечення ефективного управління.
2. Умови служби місцевих державних службовців повинні дозволяти добір висококваліфікованого персоналу з урахуванням особистих якостей та компетентності; для цього забезпечуються належні можливості професійної підготовки, винагороди та просування по службі.
Статья 6.  Соответствие структур администрирования и ресурсов для выполнения земскими (территориальными, местными  общинами как властями их задач.
 1. Без ущерба для более общих уставных положений земские (территориальные) общины как власти должны иметь возможность определять свои собственные внутренние структуры администрирования с целью адаптации их к местным потребностям и обеспечивали эффективное управление.
2. Условия службы местных государственных служащих должны обеспечивать подбор высококвалифицированных кадров с учетом личных качеств и компетентности; для этого необходимо обеспечить соответствующие условия профессиональной подготовки, оплаты и продвижения по службе.
Article 7 – Conditions under which responsibilities at local level are exercised.
1. The conditions of office of local elected representatives shall provide for free exercise of their functions.
2. They shall allow for appropriate financial compensation for expenses incurred in the exercise of
the office in question as well as, where appropriate, compensation for loss of earnings or
remuneration for work done and corresponding social welfare protec­tion.
3. Any functions and activities which are deemed incompati­ble with the holding of local elective office shall be determined by statute or fundamental legal principles.
Article 7 – Conditions de l'exercice des responsabilités au niveau local.
1. Le statut des élus locaux doit assurer le libre exercice de leur mandat.
2. Il doit permettre la compensation financière adéquate des frais entraînés par l'exercice du mandat ainsi que, le cas échéant, la compensation financière des gains perdus ou une rémunération du travail accompli et une couverture sociale correspondante.
3. Les fonctions et activités incompatibles avec le mandat d'élu local ne peuvent être fixées que par la loi ou par des principes juridiques fondamentaux.
 Стаття 7.  Умови  здійснення обов*язків  на земському (територіальному, місцевому)  рівні.
1. Умови функціонування  офісу виборних  територіальних представників  передбачає вільне здійснення ними своїх функцій.
2. Вони передбачають  відповідне фінансове відшкодування витрат, здійснених під час виконання своїх завдань, а також у разі необхідності відшкодування втрачених доходів або винагороди за виконану роботу і відповідний захист стосовно соціального забезпечення.
3.  Будь-які функції та діяльність, несумісні з повноваженнями земського ( територіального)  виборного представника, визначаються статутом або фундаментальними юридично - правовими принципами. 
Статья 7. Условия осуществления полномочий на земском (территориальном, местном) уровне.
1. Условия функционирования офиса земских выборных ( территориальных ) представителей  должен обеспечивать свободное осуществление ими своих функций.
2. Они предусматривают соответствующее финансовое возмещение расходов, осуществленных при выполнении своих задач, а также в случае необходимости возмещения потерянных доходов или вознаграждения за выполненную работу и соответствующую защиту касающуюся  социального обеспечения.
3. Любые функции и деятельность, несовместимые с полномочиями местного выборного представителя, могут устанавливаться уставом или фундаментальными  правовыми принципами.

Article 8 – Administrative supervi­sion of local authorities activ­i­ties.
1. Any administrative supervision of local authorities may only be exercised according to such procedures and in such cases as are provided for by the constitution or by statute.   
2. Any administra­tive supervision of the activities of the local authorities shall normally aim only at ensuring compliance with the law and with constitutional principles. Administrative supervision may however be exercised with regard to expediency by higher‑level authorities in respect of tasks the execution of which is delegated to local authorities.
3. Administrative supervision of local authorities shall be exercised in such a way as to ensure that the intervention of the controlling authority is kept in proportion to the importance of the interests which it is intended to protect.
Article 8 – Contrôle administratif des actes des collectivités locales.
1. Tout contrôle administratif sur les collectivités locales ne peut être exercé que selon les formes et dans les cas prévus par la Constitution ou par la loi.
2. Tout contrôle administratif des actes des collectivités locales ne doit normalement viser qu'à assurer le respect de la légalité et des principes constitutionnels. Le contrôle administratif peut, toutefois, comprendre un contrôle de l'opportunité exercé par des autorités de niveau supérieur en ce qui concerne les tâches dont l'exécution est déléguée aux collectivités locales.
3. Le contrôle administratif des collectivités locales doit être exercé dans le respect d'une proportionnalité entre l'ampleur de l'intervention de l'autorité de contrôle et l'importance des intérêts qu'elle entend préserver.
Стаття 8.   Адміністративний контроль за діяльністю земських (територіальних, місцевих)  громад як  влад.
1. Будь-який адміністративний контроль за земськими (територіальними) громадами як владами може здійснюватися тільки згідно з такими  процедурами та у таких випадках, які передбачені  конституцією або статутом.
2. Будь-який адміністративний контроль за діяльністю земських ( територіальних)  громад як влад, як правило, має на меті тільки забезпечення дотримання чинного права та конституційних принципів. Адміністративний контроль, однак, може бути здійснено щодо нагляду  з боку загальних зборів  територіальних громад як влад  вищого рівня  (субсидіарного делегування їм  безпосередніх повноважень)  з урахуванням доцільності усунення недоліків щодо завдань, виконання яких покладено на територіальні громади як влади.
3.Адміністративний нагляд  за земськими (територіальними)  громадами як  владами  здійснюється таким чином, щоб забезпечити пропорціональність заходів контролюючої інстанції, з урахуванням  важливості інтересів, які вона має намір охороняти. 
Статья 8.  Административный контроль за деятельностью земских (территориальных, местных)  общин как властей.
1. Какой - либо  административный контроль за земскими (территориальными)  общинами как властями может осуществляться только в соответствии с такими  процедурами и в таких случаях, которые предусмотрены  конституцией или уставом.
2. Какой либо  административный контроль за деятельностью земских (территориальных)  общин как властей, как правило, имеет целью только обеспечение соблюдения действующего права и конституционных принципов. Административный контроль, однако, может быть осуществлен по надзору со стороны общих собраний земских (территориальных) общин как властей высшего уровня (субсидиарного делегирования им непосредственных полномочий)  с учетом целесообразности устранения недостатков относительно задач  выполнение которых возложено на земские (территориальные)  общины как власти.
3.Административний контроль за земскими (территориальными)  общинами как властями осуществляется таким образом, чтобы обеспечить пропорциональность мер контролирующей инстанции, с учетем важности интересов, которые она намерена охранять.

Article 9 – Financial resources of local authori­ties.
1. Local authorities shall be entitled, within national economic policy, to adequate financial resources of their own, of which they may dispose freely within the framework of their powers.
2. Local authorities  financial resources shall be commensurate with the responsibilities provided for by the constitu­tion and the law.
3. Part at least of the financial resources of local authorities shall derive from local taxes and charges of which, within the limits of statute, they have the power to determine the rate.
4. The financial systems on which resources available to local authorities are based shall be of a sufficiently diversified and buoyant nature to enable them to keep pace as far as practically possible with the real evolution of the cost of carrying out their tasks.
5. The protection of financially weaker local authorities calls for the institution of financial equalisation procedures or equivalent measures which are designed to correct the effects of the unequal distribution of potential sources of finance and of the financial burden they must support. Such procedures or measures shall not diminish the discretion local authorities may exercise within their own sphere of responsibility.
6. Local authorities shall be consulted, in an appropriate manner, on the way in which redistributed resources are to be allocated to them.
7. As far as possible, grants to local authorities shall not be earmarked for the financing of specific projects. The provision of grants shall not remove the basic freedom of local authorities to exercise policy discretion within their own jurisdic­tion.
8. For the purpose of borrowing for capital investment, local authorities shall have access to the national capital market within the limits of the law.
Article 9 – Les ressources financières des collectivités locales.
1. Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l'exercice de leurs compétences.
2. Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi.
3. Une partie au moins des ressources financières des collectivités locales doit provenir de redevances et d'impôts locaux dont elles ont le pouvoir de fixer le taux, dans les limites de la loi.
4. Les systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources dont disposent les collectivités locales doivent être de nature suffisamment diversifiée et évolutive pour leur permettre de suivre, autant que possible dans la pratique, l'évolution réelle des coûts de l'exercice de leurs compétences.
5. La protection des collectivités locales financièrement plus faibles appelle la mise en place de procédures de péréquation financière ou des mesures équivalentes destinées à corriger les effets de la répartition inégale des sources potentielles de financement ainsi que des charges qui leur incombent. De telles procédures ou mesures ne doivent pas réduire la liberté d'option des collectivités locales dans leur propre domaine de responsabilité.
6. Les collectivités locales doivent être consultées, d'une manière appropriée, sur les modalités de l'attribution à celles-ci des ressources redistribuées.
7. Dans la mesure du possible, les subventions accordées aux collectivités locales ne doivent pas être destinées au financement de projets spécifiques. L'octroi de subventions ne doit pas porter atteinte à la liberté fondamentale de la politique des collectivités locales dans leur propre domaine de compétence.
8. Afin de financer leurs dépenses d'investissement, les collectivités locales doivent avoir accès, conformément à la loi, au marché national des capitaux.
Стаття 9.  Фінансові ресурси земських (територіальних, місцевих)  громад як влад.
1. Земські ( територіальні )  громади як влади мають право, в рамках національної економічної політики, на свої відповідні власні фінансові ресурси,  якими вони можуть вільно розпоряджатися в межах своїх повноважень.
2. Обсяг фінансових ресурсів земських (територіальних)  громад як влад повинен відповідати функціям, передбаченим конституцією або правовим законодавством.
3. Принаймні частина фінансових ресурсів земських (територіальних) громад як влад повинна надходити за рахунок місцевих податків і зборів з яких  у межах  повноважень   статуту   вони мають   визначати ставку.
4. Фінансова система, на яку опирається основа  ресурсів    земських (територіальних)  громад як влад  має  бути достатньо диверсифікованою   і гнучкою,  щоб адеватно, наскільки це практично можливо, відповідати реальній вартості при  реалізації  своїх завдань. 
5. Захист більш слабких у фінансовому відношенні земських (територіальних)  громад як влад  вимагає запровадження процедур фінансового вирівнювання  або аналогічних заходів з метою подолання наслідків нерівного розподілу потенційних джерел фінансування і фінансового тягара, який вони повинні нести. Такі процедури або заходи не повинні обмежувати свободу вибору земських ( територіальних ) громад як влад  яка діє  до меж сфери їхньої відповідальності.
6. Земські (територіальні)   громади як влади   належним  чином узгоджують  порядок в якому  перерозподіляються ресурси які будуть виделені для них.
7. У міру можливості дотації для земських (територіальних) громад як  влад  не призначаються для фінансування конкретних проектів. Надання дотацій не заважає  фундаментальній  свободі земських ( територіальних)  громад як влад проводити свою політику в межах їхньої власної юрисдікції.
8. Для цілей здійснення позик інвестиційного капіталу земські (територіальні)  громади як влади  мають доступ до національного ринку капіталу в межах чинного права.
Статья 9.  Финансовые ресурсы земских (территориальных, местных)  общин как властей.
1. Местные (земские)  территориальные общины как власти имеют право,  в рамках национальной экономической политики, на свои соответствующие собственные финансовые ресурсы,  которыми они могут свободно распоряжаться при осуществлении своих полномочий.
2. Финансовые средства земских (территориальных)  общин как властей должны соответствовать функциям  предоставленным им конституцией или правовым законодательством.
3. В любом случае  часть финансовых ресурсов земских (территориальных)  общин как властей должна поступать за счет местных налогов и сборов из которых  в пределах полномочий устава   они  определяют ставку.
4. Финансовые система на которую опирается  основа   ресурсов земских (территориальных)  общин как властей должна быть достаточно диверсифицированна и гибка, чтобы адеватно, насколько это возможно, соответствовать реальной стоимости при реализации своих задач.
5. Защита более слабых в финансовом отношении земских (территориальных)  общин как властей требует введения процедур финансового выравнивания или эквивалентных мер с целью преодоления последствий неравномерного распределения возможных источников финансирования и финансового бремени которое они должны нести. Такие процедуры или меры не должны ограничивать свободу выбора земских ( территориальных )  общин как властей,  которые  действует до границ  сферы их ответственности.
6. Земские (территориальные)   общины как власти должным образом согласовывают порядок в котором перераспределяются ресурсы которые будут выделены для них.
7. По мере возможности дотации для земских (территориальных)  общин как властей не предназначены для финансирования конкретных проектов. Предоставление субсидий  не  мешает фундаментальной  свободе земских (территориальных)  общин как властей проводить свою политику в пределах их собственной юрисдикции.
8. Для финансирования инвестиционного капитала земские (территориальные)  общины как власти имеют доступ к национальному рынку капитала в рамках действующего права.
Article 10 – Local authorities' right to associate.
1.  Local authorities shall be entitled, in exercising their powers, to co‑operate and, within the framework of the law, to form consortia with other local authorities in order to carry out tasks of common interest.
2. The entitlement of local authorities to belong to an associa­tion for the protection and promotion of their common interests and to belong to an internation­al association of local authorities shall be recognised in each State.
3.  Local authorities shall be entitled, under such conditions as may be provided for by the law, to co‑operate with their counterparts in other States.
Article 10 – Le droit d'association des collectivités locales.
1. Les collectivités locales ont le droit, dans l'exercice de leurs compétences, de coopérer et, dans le cadre de la loi, de s'associer avec d'autres collectivités locales pour la réalisation de tâches d'intérêt commun.
2. Le droit des collectivités locales d'adhérer à une association pour la protection et la promotion de leurs intérêts communs et celui d'adhérer à une association internationale de collectivités locales doivent être reconnus dans chaque Etat.
3. Les collectivités locales peuvent, dans des conditions éventuellement prévues par la loi, coopérer avec les collectivités d'autres Etats.

Стаття 10.  Право земських (територіальних, місцевих)  громад як  влад  на свободу ассоціацій.
1. Земські (територіальні)  громади як  влади мають право, здійснюючи свої повноваження, кооперуватися  та в межах права створювати консорціуми з іншими територіальними громадами як  владами  для виконання завдань, що становлять спільний інтерес.
2. Право територіальних громад як  влад бути членом асоціації з метою захисту і просування  їхніх спільних інтересів, а також бути членом міжнародної асоціації територіальних громад визнається кожною державою.
3. Територіальні громади як   влади   мають право на умовах, які можуть бути передбачені правовим законодавством, співробітничати зі своїми партнерами інших держав.
Статья 10.  Право земских (территориальных, местных)  общин как властей на свободу ассоциаций.
1. Земские (территориальные)  общины как власти имеют право при осуществлении своих полномочий кооперироваться  и в рамках права  вступать в консорциумы с другими земскими (территориальными)  общинами как властями для выполнения задач, представляющих общий интерес.
 2. Право земских (территориальных)  общин как властей вступать в объединение для защиты и продвижения общих интересов, а также быть членом международной ассоциации земских (территориальных)  общин признается каждым государством.
3. Земские (территориальные)  общины как власти имеют право на условиях, которые могут быть предусмотрены правовым законодательством, сотрудничать со своими партнерами других государств.

Article 11 – Legal protection of local self‑gove­rnm­ent.
Local authori­ties shall have the right of recourse to a judicial remedy in order to secure free exercise of their powers and respect for such principles of local self‑government as are enshrined in the constitution or domestic legislation.
Article 11 – Protection légale de l'autonomie locale.
Les collectivités locales doivent disposer d'un droit de recours juridictionnel afin d'assurer le libre exercice de leurs compétences et le respect des principes d'autonomie locale qui sont consacrés dans la Constitution ou la législation interne.
Стаття 11.  Правовий захист  муніципальної  автономії  земського ( територіального, місцевого)  самоврядування.
Земські (територіальні)  громади як  влади  мають право використовувати засоби судового захисту для забезпечення вільного здійснення своїх повноважень і поважання принципів автономії земського ( територіального)  самоврядування, які утілені в конституції як внутрішньому  законодавстві.
Статья 11.  Правовая защита муниципальной автономии земского  (территориального, местного)  самоуправления.
Территориальные общины как власти должны иметь право судебной защиты для обеспечения свободного осуществления своих полномочий и соблюдения принципов местного самоуправления, закрепленных в конституции как  внутренннем  законодательстве.

Part II – Miscellaneous provisions.

Article 12 – Undertakings.
1. Each Party undertakes to consider itself bound by at least twenty paragraphs of Part I of the Charter, at least ten of which shall be selected from among the following paragraphs:

– Article 2,
– Article 3, paragraphs 1 and 2,
– Article 4, paragraphs 1, 2 and 4,
– Article 5,
– Article 7, paragraph 1,
– Article 8, paragraph 2,
– Article 9, paragraphs 1, 2 and 3,
– Article 10, paragraph 1,
– Article 11.

 2. Each Contracting State, when depositing its instrument of ratifica­tion, acceptance or approval, shall notify to the Secretary General of the Council of Europe of the paragraphs selected in accordance with the provisions of paragraph 1 of this article.
3. Any Party may, at any later time, notify the Secretary General that it considers itself bound by any paragraphs of this Charter which it has not already accepted under the terms of paragraph 1 of this article. Such undertakings subsequently given shall be deemed to be an integral part of the ratification, acceptance or approval of the Party so notifying, and shall have the same effect as from the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the receipt of the notification by the Secretary General.
Partie II – Dispositions diverses.
Article 12 – Engagements.
1. Toute Partie s'engage à se considérer comme liée par vingt au moins des paragraphes de la partie I de la Charte dont au moins dix sont choisis parmi les paragraphes suivants:
- article 2,
- article 3, paragraphes 1 et 2,
- article 4, paragraphes 1, 2 et 4,
- article 5,
- article 7, paragraphe 1,
- article 8, paragraphe 2,
- article 9, paragraphes 1, 2 et 3,
- article 10, paragraphe 1,
- article 11.
2. Chaque Etat contractant, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, notifie au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les paragraphes choisis conformément à la disposition du paragraphe 1 du présent article.
3. Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, notifier au Secrétaire Général qu'elle se considère comme liée par tout autre paragraphe de la présente Charte, qu'elle n'avait pas encore accepté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Ces engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la Partie faisant la notification et porteront les mêmes effets dès le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Частина II.  Інші положення

Стаття 12 Зобов'язання.
1. Кожна Сторона зобов'язується вважати для себе обов'язковими принаймні двадцять пунктів частини I цієї Хартії, з яких принаймні десять пунктів мають належати до пунктів, які наведені нижче:

 - стаття 2,

 - пункти 1 і 2 статті 3,

 - пункти 1, 2 і 4 статті 4,

 - стаття 5,

 - пункт 1 статті 7,

 - пункт 2 статті 8,

 - пункти 1, 2 і 3 статті 9,

 - пункт 1 статті 10,

 - стаття 11.

 2. Кожна Договірна Держава під час здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти або свого документа про приєднання чи затвердження повідомляє Генеральному секретарю Ради Європи, які пункти вона визначила відповідно до положень пункту 1 цієї статті.
 3. Будь-яка Сторона в подальшому в будь-який час може повідомити Генерального секретаря про те, що вона вважає для себе обов'язковими будь-які пункти цієї Хартії, які вона ще не прийняла згідно з положеннями пункту 1 цієї статті. Такі взяті в подальшому зобов'язання вважаються складовою частиною ратифікації,  як прийняття  згоди  Стороною, яка надсилає таке повідомлення, і набирають такої ж чинності з першого дня місяця, що настає після закінчення тримісячного періоду від дати отримання повідомлення Генеральним секретарем.

Часть II.   Прочие положения.
Статья 12. Обязательства.

1. Каждая Сторона обязуется соблюдать по меньшей мере двадцать пунктов Части I Хартии, при этом по меньшей мере десять должны быть выбраны из нижеследующих пунктов:
- статья 3, пункты 1 и 2
- статья 4, пункты 12 и 4
- статья 9, пункты 12 и 3
2. В момент сдачи на хранение ратификационной грамоты, либо документа о принятии или одобрении Хартии каждое договаривающееся государство уведомляет Генерального секретаря Совета Европы о пунктах, выбранных в соответствии с положениями пункта 1 настоящей статьи.
3. В дальнейшем любая Сторона может в любое время уведомить Генерального секретаря о том, что она обязуется соблюдать любой другой пункт настоящей Хартии, который она еще не приняла в соответствии с положениями пункта 1 настоящей статьи. Такие обязательства, принятые позднее, рассматриваются как составная часть ратификации, принятия или одобрения уведомляющей Стороны и вступают в силу в первый день месяца, следующего за истечением трехмесячного срока с даты получения уведомления Генеральным секретарем.

Article 13 – Authorities to which the Charter applies
The principles of local self‑government contained in the present Charter apply to all the categories of local authorities existing within the territory of the Party. However, each Party may, when depositing its instrument of ratifica­tion, acceptance or approval, specify the categories of local or regional authorities to which it intends to confine the scope of the Charter or which it intends to exclude from its scope. It may also include further categories of local or regional authorities within the scope of the Charter by subsequent notification to the Secretary General of the Council of Europe.
Article 13 – Collectivités auxquelles s'applique la Charte.
Les principes d'autonomie locale contenus dans la présente Charte s'appliquent à toutes les catégories de collectivités locales existant sur le territoire de la Partie. Toutefois, chaque Partie peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner les catégories de collectivités locales ou régionales auxquelles elle entend limiter le champ d'application ou qu'elle entend exclure du champ d'application de la présente Charte. Elle peut également inclure d'autres catégories de collectivités locales ou régionales dans le champ d'application de la Charte par voie de notification ultérieure au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Стаття 13.  Земські влади  до яких застосовується Хартія.
Принципи муніципальної  автономії земського (місцевого) самоврядування, що містяться вцьому Статуті, застосовуються до всіх категорій (субсидіарних рівнів) земських (територіальних)  громад як   влад   існуючих в межах території відповідної Сторони. Однак кожна Сторона під час здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти або документа про приєднання чи затвердження може визначити категорії місцевих  або регіональних земських (територіальних)   громад як влад,  якими вона має намір обмежити сферу застосування цього Статуту,  або які вона має намір вилучити з неї. Вона може також включити в сферу застосування ціеї Хартії  інші категорії місцевих або регіональних земських (територіальних)   громад як влад шляхом перепровадження в подальшому відповідного повідомлення Генеральному секретарю Ради Європи.
Статья 13.  Земские власти к которым применяется хартия.
Принципы муниципальной  автономии земского (местного) самоуправления, содержащиеся в этой Хартии,  применяются ко всем категориям (субсидиарных уровней) земских (территориальных)  общин как властей существующих на территории соответствующей Стороны. Однако каждая Сторона при сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или одобрении указывает  категории местных или региональных  земских ( территориальных)  общин как властей которыми она намерена ограничить сферу применения настоящей Хартии   или которые она намерена исключить из нее. Она может также включить в сферу применения этой Хартии другие категории местных или региональных  земских (территориальных)  общин как властей путем направления последующего уведомления Генеральному секретарю Совета Европы.

Article 14 – Provision of information.
Each Party shall forward to the Secretary General of the Council of Europe all relevant information concerning legislative provisions and other measures taken by it for the purposes of complying with the terms of this Charter.
Article 14 – Communication d'informations.
Chaque Partie transmet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe toute information appropriée relative aux dispositions législatives et autres mesures qu'elle a prises dans le but de se conformer aux termes de la présente Charte.
Стаття 14.  Надання інформації.
 Кожна Сторона надсилає Генеральному секретарю Ради Європи всю відповідну інформацію, що стосується законодавчих положень або інших заходів, вжитих нею з метою дотримання положень цього Статуту.
Статья 14.  Предоставление информации.
Каждая Сторона направляет Генеральному секретарю Совета Европы всю необходимую информацию о законодательных положениях и иных мерах, принятых ею с соблюдением положений настоящего Устава.

Part III

Article 15 – Signature, ratification and entry into force

1. This Charter shall be open for signature by the member States of the Council of Europe. It is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
2. This Charter shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which four member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Charter in accordance with the provisions of the preceding para­graph.
3. In respect of any member State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Charter shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

Partie III

Article 15 – Signature, ratification, entrée en vigueur.
1. La présente Charte est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. La présente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Charte, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
3. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Charte, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Частина III

Стаття 15.   Підписання, ратифікація та набрання чинності.
 1. Ця Хартія  відкрито для підписання державами - членами Ради Європи. Вона підлягає ратифікації, прийняттю чи затвердженню. Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття чи затвердження здаються на зберігання Генеральному секретарю Ради Європи.
2.  Ця Хартія  набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного періоду від дати, на яку чотири держави - члени Ради Європи висловили свою згоду про обов'язковість для них цього Статуту  відповідно до положень попереднього пункту.
3. Стосовно будь-якої держави, яка висловлюватиме свою згоду на обов'язковість для неї цього Статуту після набрання нею чинності, Статут набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного періоду від дати здачі на зберігання ратифікаційної грамоти або документа про прийняття чи затвердження.

Часть III
Статья 15.   Подписание, ратификация и вступление в силу.
 1. Настоящая Хартия открыта для подписания государствами - членами Совета Европы. Она подлежит ратификации, принятию или утверждению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Европы.
2. Настоящая Хартия вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного периода с даты, когда четыре государства - члены Совета Европы выразили свое согласие про обязательность для них этого  Устава в соответствии с положениями предыдущего пункта.
3. В отношении любого государства, которое впоследствии выразит свое согласие на обязательность для него настоящего Устава после вступления в силу, Устав вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного периода с даты сдачи на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждения.

Article 16 – Territorial clause
1. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Charter shall apply.
2. Any State may at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Charter to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Charter shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
3. Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notifica­tion addressed to the Secretary General. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of such notifica­tion by the Secretary General.
Article 16 – Clause territoriale.
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Charte.
2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Charte à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Charte entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Стаття 16. Територіальне застосування.
1. Будь-яка держава під час підписання або здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти або документа про прийняття, затвердження чи приєднання може визначити територію (території), до якої застосовуватиметься ця Хартія.
2. Будь-яка держава може в подальшому в будь-який час заявою на ім'я Генерального секретаря Ради Європи поширити дію цієї Хартії  на будь-яку іншу територію, визначену в цій заяві. Щодо такої території Хартія набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного періоду від дати отримання такої заяви Генеральним секретарем.
3. Будь-яка заява, зроблена відповідно до двох попередніх пунктів, може стосовно до будь-якої території, визначеної в цій заяві, бути відкликана шляхом перепровадження відповідного повідомлення на ім'я Генерального секретаря. Відкликання набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення шестимісячного періоду від дати отримання такого повідомлення Генеральним секретарем.
Статья 16. Территориальное применение.
1. Любое государство при подписании или сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении указывает территорию (территории), на которую распространяется эта Хартия.
2. Любое государство может в дальнейшем в любое время заявления на имя Генерального секретаря Совета Европы распространить действие Хартии на любую другую территорию, указанную в заявлении. В отношении этой территории Хартия вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного периода с даты получения такого заявления Генеральным секретарем.
3. Любое заявление, сделанное в соответствии с двумя предыдущими пунктами, в отношении к любой территории, указанной в таком заявлении, может быть отозвано путем уведомления на имя Генерального секретаря. Отзыв вступает в силу в первый день месяца, следующего по истечении шести месяцев с даты получения уведомления Генеральным секретарем.
                 
 Article 17 – Denunciation
1. Party may denounce this Charter at any time after the expiration of a period of five years from the date on which the Charter entered into force for it. Six months' notice shall be given to the Secretary General of the Council of Europe. Such denunciation shall not affect the validity of the Charter in respect of the other Parties provided that at all times there are not less than four such Parties.
2. Any Party may, in accordance with the provisions set out in the preceding paragraph, denounce any paragraph of Part I of the Charter accepted by it provided that the Party remains bound by the number and type of paragraphs stipulated in Article 12, paragraph 1. Any Party which, upon denouncing a paragraph, no longer meets the requirements of Article 12, paragraph 1, shall be considered as also having denounced the Charter itself.


Article 17 – Dénonciation.
1. Aucune Partie ne peut dénoncer la présente Charte avant l'expiration d'une période de cinq ans après la date à laquelle la Charte est entrée en vigueur en ce qui la concerne. Un préavis de six mois sera notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Cette dénonciation n'affecte pas la validité de la Charte à l'égard des autres Parties sous réserve que le nombre de celles-ci ne soit jamais inférieur à quatre.
2. Toute Partie peut, conformément aux dispositions énoncées dans le paragraphe précédent, dénoncer tout paragraphe de la partie I de la Charte qu'elle a accepté, sous réserve que le nombre et la catégorie des paragraphes auxquels cette Partie est tenue restent conformes aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1. Toute Partie qui, à la suite de la dénonciation d'un paragraphe, ne se conforme plus aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1, sera considérée comme ayant dénoncé également la Charte elle-même.
Стаття 17.  Денонсація.
1. Будь-яка Сторона може денонсувати цю Хартію в будь-який час після закінчення п'ятирічного періоду від дати  на яку Хартія  набрала  для неї чинності. Відповідне повідомлення надсилається Генеральному секретарю Ради Європи за шість місяців до дати денонсації Хартії. Така денонсація не зашкоджує чинності Хартії для інших Сторін, якщо їхня кількість протягом всього часу становить не менше чотирьох Сторін.
3. Будь-яка Сторона може відповідно до положень попереднього пункту денонсувати будь-який прийнятий нею пункт частини  Хартії, якщо ця Сторона продовжує вважати для себе обов'язковими ту кількість і категорію пунктів, які визначені в пункті 1 статті 12. Будь-яка Сторона, яка після денонсації того чи іншого пункту більше не задовольняє вимогам пункту 1 статті 12, вважається такою, що денонсувала також і Хартію.
Статья 17. Денонсация.
1. Любая Сторона может денонсировать настоящую Хартию в любое время по истечении пятилетнего периода от даты с которой  Хартия вступила для нее в силу. Соответствующее уведомление направляется Генеральному секретарю Совета Европы за шесть месяцев до даты денонсации Хартии. Такая денонсация не затрагивает действия Хартии для других Сторон, если их количество в течение всего времени составляет не менее четырех.
3. Любая Сторона может в соответствии с положениями предыдущего пункта денонсировать любой принятый ею пункт части Хартии, если эта Сторона продолжает считать для себя обязательными  то количество и категорию пунктов, определенных в пункте 1 статьи 12.  Любая Сторона , которая после денонсации одного из пунктов не соответствует требованиям пункта 1 статьи 12 считается также  денонсировавшей  Хартию.

Article 18 – Notifications.

                 The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe of:

                 a       any signature;

                 b       the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;

                 c       any date of entry into force of this Charter in accordance with Article 15;

                 d       any notification received in application of the provisions of Article 12, paragraphs 2 and 3;

                 e       any notification received in application of the provisions of Article 13;

                 f       any other act, notification or communication relating to this Charter.
        

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Charter.
Done at Strasbourg, this 15th day of October 1985, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.

Article 18 – Notifications.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux Etats membres du Conseil:
a.      toute signature;
b.      le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
c.      toute date d'entrée en vigueur de la présente Charte, conformément à son article 15;
d.      toute notification reçue en application des dispositions de l'article 12, paragraphes 2 et 3;
e.      toute notification reçue en application des dispositions de l'article 13;
f.      tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Charte.
g.      En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Charte.
Fait à Strasbourg, le 15 octobre 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.
Стаття 18 .  Повідомлення.
 Генеральний секретар Ради Європи повідомляє держави - члени Ради Європи про:

 a. будь-яке підписання;

 b. здачу на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти або будь-якого документа про прийняття чи затвердження;

 c. будь-яку дату набрання чинності цим Статутом відповідно до статті 15;

 d. будь-яке повідомлення, отримане на виконання положень пунктів 2 і 3 статті 12;

 e. будь-яке повідомлення, отримане на виконання положень статті 13;

 f. будь-яку іншу дію, будь-яке повідомлення або сповіщення, які стосуються цыєї  Хартії.

На посвідчення чого що нижче підписалия, належним чином на те уповноважені представники підписали цю Хартію.
 Вчинено у Страсбурзі п'ятнадцятого дня жовтня місяця 1985 року англійською і французькою мовами, причому обидва тексти є однаково автентичними, в одному примірнику, який зберігатиметься в архіві Ради Європи. Генеральний секретар Ради Європи надсилає засвідчені копії цієї Хартії кожній державі - члену Ради Європи.

Статья 18.  Уведомление.
 Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства - члены Совета Европы:

 a. Какое  подписание;

 b. Сдачу  на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении;

 c. Какую либо дату  вступления в силу настоящего Устава в соответствии со статьей 15;

 d. Какое либо уведомлениие, полученное в соответствии с положениями пунктов 2 и 3 статьи 12;

 e. Какое либо уведомлениие, полученное в соответствии с положениями статьи 13;

 f. Какое либо иное  действие, какое либо  сообщение или увеломление, относящиеся  к настоящей Хартии.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали настоящую Хартию.

Совершено в Страсбурге пятнадцатого октября 1985 года на английском и французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в одном экземпляре, который хранится в архиве Совета Европы. Генеральный секретарь Совета Европы направляет заверенную копию каждому государству - члену Совета Европы.

                  
     
                                                                                 __________________

Немає коментарів:

Дописати коментар