24.07.15

ПРО СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС ТА МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ


Суспільний інтерес складається з різноманітних груп інтересів.  Ефективним результатом складної системи взаємовідносин між різними групами у процесі здійсненні видатків за кошти державного та місцевих бюджетів у Полтавській області, стане покращення взаємодії між:


Група інтересів
Переважно заінтересовані
1
територіальними громадами, представленими безпосередньо, або шляхом делегування повноважень органу місцевого самоврядування (ініціаторами та розробниками програм).
Адекватно визначені мета бюджетної програми (наказом Міністерства фінансів № 945 від 27.07.2011, 
або іншим наказом МФУ, або розпорядником коштів бюджету), або
проблема цільової програми, що виконується в межах декількох бюджетних програм, що регулюються:  
 - розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації  від 14.04.2011 №158 «Про порядок 
розробки, проходження експертизи, фінансування та моніторингу виконання регіональних цільових (комплексних) програм»,
 - наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006  N 367 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку 
розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання".
 - розпорядженнями КМУ та наказами профільних центральних органів виконавчої влади.

Проведення процедур закупівель, відповідно до Законів України № 1197 та № 4851, на оптимальних платіжно-кредитних та 
цінових умовах, що забезпечують раціональне використання коштів розпорядниками.
2
теперішніми та потенційними розпорядниками коштів різних рівнів.
Подання до 12.09.2015-го року запитів до бюджетно-фінансового управління виконавчого органу органу місцевого самоврядування.

Оприлюднення річних планів, утворення комітетів конкурсних торгів для «післяпорогових» закупівель, вибір адекватної процедури, 
оприлюднення оголошень про проведення процедури закупівель, оформлення протоколів, передбаченої для кожної процедури, визначення 
результатів торгів та виконання договорів купівлі-продажу.

Виконання взятих на себе бюджетних зобов’язань, відповідно до наказу МФУ від 02.03.2012 № 309 "Про затвердження Порядку реєстрації 
та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської 
служби України".

Передпоставка товарів, робіт та послуг, згідно запланованових показників продукту та затрат бюджетних програм для місцевих бюджетів, є
згідно Постанови КМУ від 23 квітня 2014 р. № 117, виданої замість Постанови КМУ від 9 жовтня 2006 р. № 1404.

3  
замовниками товарів, робіт та послуг.
Визначення переліку товарів, робіт та послуг, згідно запланованових показників продукту та затрат бюджетних програм для місцевих 
бюджетів, з використанням класифікатора ДК 016:2010, відповідно до наказу Уповноваженого органу (МЕРТ).
4
представниками бюджетної сфери (державними службовцями різних рангів), посадовими особами казенних (некомерційних) підприємств.
Утворення вільних залишків коштів розпорядників, що можуть виникати в результаті оптимізації цінових та платіжно-кредитних відносин 
між замовниками та постачальниками товарів, робіт та послуг. 
Збереження захищених статей місцевих бюджетів.
5
представниками позабюджетної сфери (посадовими особами комунальних та державних госпрозрахункових (комерційних) підприємств, корпоративних господарських товариств комунальної, державної та приватної форм власності).
Збільшення бюджету розвитку місцевих бюджетів (ст. 71 БКУ), за рахунок якого робляться внески до статутних капіталів комунальних підприємств.  
Доведення бюджетно-фінансовому органу органу місцевого самоврядування  порівняльних переваг бюджетної програми:  
КТКВК
Найменування
КФК
Мета
Завдання 1
180000 
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 
  


180409 
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності 
0490 
 Підтримка підприємств комунальної форми власності
 Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

 перед іншими приблизно 383-ма бюджетними програм програмами класифікатора, визначених Наказом МФУ від 14.01.2011 р. №  11 
(наприклад, наявність індивідуальних податкових номерів комунальних підприємств дозволяє отримувати податковий кредит при проведенні закупівель).

Дотримання Закону України від 24 травня 2012 року № 4851-VI «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності».

6
одержувачами товарів, робіт та послуг – вигодонабувачами.
Бенефіціарами (кінцевими вигодонабувачами) деяких бюджетних програм апріорі є певні субтериторіальні, соціальні чи вікові групи всередині територіальної 
громади, що мають політичний вплив. 
Як замовники, так і постачальники товарів, робіт та послуг діють в їхніх інтересах.
7
одержувачами коштів різних рівнів.
У трирівневій системі Державного казначейства України одержувачі коштів місцевого бюджету не є постачальниками товарів, робіт та послуг. 

Ведеться єдиний державний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, звітність розпорядників бюджетних коштів, фінансова звітність 
одержувачів бюджетних коштів.
8
постачальниками товарів, робіт та послуг та різноманітними субпідрядниками.
Авансування розпорядниками коштів, згідно Постанови КМУ від 23 квітня 2014 р. № 117, виданої замість Постанови КМУ від 9 жовтня 2006 р. № 1404,
або
кредитування зобовязань з постачання продукції за укладеними договорами купівлі-продажу фінансовими установами чи операційне вексельне кредитування 
під договори купівлі-продажу, укладені з замовниками товарів, робіт та послуг.

Обсяги поставок, що відповідають встановленим потужностям основних фондів, та можливість націнки, що забезпечувала б достатню прибутковість (ефект економії масштабу).
  Інші форми підтримки бізнесу. 
9
платниками податків та зборів до державного та місцевих бюджетів.
Обґрунтований аналіз потреб при затвердженні бюджетних програм та цільових програм, що виконуються в межах цільових програм.

Зменшення фіскального навантаження на заробітну плату, відносини оренди, на прибуток підприємств, зменшення ставок кількісних податків та зборів: акцизу, ренти, тощо.
10   
фінансовими кредиторами – власниками облігацій місцевих рад та банківськими установами.
Належне виконання виконавчими органами органів місцевого самоврядування фінансових зобовязань за облігаціями, кредитами та позиками. 

Кредитування на взаємовигідних умовах зобов’язань з постачання продукції фінансовими установами під договори купівлі-продажу, укладені з замовниками товарів, робіт та послуг.
11   
державними та місцевими регуляторами, державними та громадськими контролерами.
Відповідність фактичних показників продукту, затрат, ефективності та якості запланованим, згідно Наказу Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 "Про затвердження 
Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" 
та наказам Міністерства фінансів України щодо результативних показників виконання бюджетних програм за видатками в окремих галузях:
 -  фізична культура і спорт (накази МФУ №№ 73/404, 1149/3438),
 -  соціальний захист та соціальне забезпечення (накази МФУ №№ 75/39,  1097/290, 74/403, 1148/3437),
 -  охорона здоров'я (наказ МФУ № 283/437),
 -  освіта (наказ МФУ № 298/519),
 -  культура (наказ МФУ № 1150/41),
 -  державне управління (наказ МФУ № 1608, 1147).
Зокрема, 
результативні показники програмно-цільового методу, визначені у ч. 5 ст. 20 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року N 2456-VI, та 
рекомендовані Наказом МФУ № 15 від 14.01.11 року, що були продубльовані розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації  
від 14.04.2011 №158 є
«Про порядок розробки, проходження експертизи, фінансування та моніторингу виконання регіональних цільових (комплексних) програм».
1) показники затрат (ресурсне забезпечення програми) визначають обсяги і структуру ресурсів, які забезпечують виконання програми.
 Вартість виконання заходів можна оцінювати на підставі:
- аналізу потреб у товарі, роботі чи послузі у кількісному вимірі,
проведення процедур закупівлі товарів (обладнання та матеріалів), робіт та послугвідновідно до Закону України № 2289-VI;
технічного завдання на розроблення Програми (остаточне прийняття рішення щодо вибору конкретної технології та постачальників обладнання і 
матеріалів може проводитися при 
розробці технічного завдання навиконання робіт);
зібраних вихідних даних;
- норм проектування відповідної проектно-кошторисної документації;
прейскурантів виробників та постачальників, з урахуванням можливих дисконтів;
вимог Державних норм (ДСанПіНДБНтощощодо визначення вартості виконання робіт та послуг.

2) показники продукту - цезокремакількість користувачів товарами (роботами, послугами), виробленими в процесі виконання програмиякі використовуються для оцінки досягнення цілей програми;

3) показники ефективності визначаються як співвідношення кількості вироблених товарів (виконаних робітнаданих послуг) до їх вартості в грошовому або людському вимірі (витрати ресурсів на одиницюпоказника продукту);
 Як наслідок такого співвідношення у деяких програмах розраховується фінансова окупність видатків

4) показники якості відображають якість вироблених товарів (виконаних робітнаданих послугі оцінюють їх за результатами досягнення ними своєї мети або виконання завдання.
 Якість вироблених в результаті виконання програм товарів та послуг у тому числі може визначатися як ДСТУ (ГОСТ), так і технічними умовами виробників.  Концепція державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг) затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 N 447-р.  Для обладнання можуть використовуватися технічні регламенти, відповідно до статті 14 Закону України від 01.12.2005 р. № 3164-IV «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності»[2]
12  
засобами масової інформації.
Проведення журналістських розслідувань та оприлюднення їхніх результатів у друкованих та електронних засобах масової інформації.

Любич Андрій 
голова комісії Громадської ради при Полтавській обласній раді з питань промислової політики, підприємництва та інвестицій 
************** 
Додаток.  Нормативно-правові акти. 

АКТИ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ
  Акти Міністерства фінансів України
Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11  "Про бюджетну класифікацію" (відповідно до статті 8 Бюджетного кодексу України).
 Наказ Міністерства Фінансів України вiд 12.03.2012 N 333 "Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету".
Див.: єдиний державний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, звітність розпорядників бюджетних коштів, фінансова звітність одержувачів бюджетних коштів.
ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ
Фінансові управління отримують від головних розпорядників бюджетних коштів, які є замовниками товарів, робіт та послуг (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період) бюджетні запити, в яких відображаються державні цільові програми, і, відповідно до статті 19 «приймає рішення про включення відповідних бюджетних запитів до пропозицій проекту Державного бюджету України на відповідний рік».  

Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 N 57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету".

Наказ Міністерства фінансів України від  30.09.2011 р. N 1223 "Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету".
Додатково:    Наказ Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 "Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників  бюджетних коштів та одержувачів  бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України".
Наказ МФУ від 02.03.2012 № 309 "Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України".
    Додаток 1 - реєстр бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.
   Додаток 2 - реєстр бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.
   Додаток 3 - РЕЄСТР-РОЗПОРЯДЖЕННЯ №___ на виділення коштів з рахунку ________________ на погашення бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів.
   Довідка про включення розпорядника (одержувача) (філії, іншого відокремленого підрозділу розпорядника бюджетних коштів) до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.
   Реєстраційна картка розпорядника (одержувача) бюджетних коштів.

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ

    Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів".
    Наказ Міністерства фінансів України від 27.08.2007 № 973 «Про затвердження Плану заходів з реалізації Концепції реформування місцевих бюджетів»;
   Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 „Про бюджетну класифікацію”;
    Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
    Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету» (зареєстровано в Мін’юсті 27 березня 2012 р. за №456/20769);
     Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» (зареєстровано в Мін’юсті 1 лютого 2002 р. за №86/6374);
     Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зареєстровано в Мін’юсті 12 вересня 2012 р. за №1569/21881);
    Наказ Міністерства фінансів України від 30.01.2012 № 60 «Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України звітності про виконання місцевих бюджетів»;
    Наказ Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 «Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» (зареєстровано в Мін’юсті 9 лютого 2012 р. за №196/20509);
     Наказ Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України» (зареєстровано в Мін’юсті 20 березня 2012 року за №419/20732);
     Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 14 «Про затвердження форм документів для надання середньострокових позик» (зареєстровано в Мін’юсті 31 січня 2011 р. за №129/18867);
     Наказ Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 756 «Про затвердження форм документів для надання позик на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів» (зареєстровано в Мін’юсті 12 липня 2012 р. за №1179/21491);
      Наказ Міністерства фінансів України від 08.06.2012 № 697 «Про деякі питання укладення договорів про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти за бюджетною програмою 3511460 "Державний фонд регіонального розвитку"»;
      Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм»;
     Наказ Міністерства фінансів України № 1488 від 23.11.11 "Про внесення змін до Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".
      Наказ Міністерства фінансів України № 73/404 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів". 
      Наказ Міністерства фінансів України № 1149/3438 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів". 
      Наказ Міністерства фінансів України № 75/39 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"". 
      Наказ Міністерства фінансів України № 1097/290 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"". 
      Наказ Міністерства фінансів України № 74/403 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів". 
      Наказ Міністерства фінансів України № 1148/3437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів". 
      Наказ Міністерства фінансів України № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я"".   
  Наказ Міністерства фінансів України №258/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" ".
      Наказ Міністерства фінансів України №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"".
      Наказ Міністерства фінансів України № 1608 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"".    
  Наказ Міністерства фінансів України № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"".
      Наказ Міністерства фінансів України № 789 "Про внесення змін до Плану заходів з реалізації Концепції реформування місцевих бюджетів". 
      Наказ Міністерства фінансів України № 97 "Про затвердження Структури коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм місцевих бюджетів". 
      Наказ Міністерства фінансів України № 96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів". 
      Наказ Міністерства фінансів України № 716 "Про затвердження складу Міжвідомчої робочої групи з проведення підготовчої роботи щодо розроблення методологічних засад запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". 
     Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
     Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".


Програма навчання майбутніх депутатів (Лекція №4)

20.07.15

Заходи та круглий стіл 02.07.2015-го року у "Полтаватеплоенерго" з приводу перспектив кредиту ЄБРР

Відеозапис заходів у КП Полтавської обласної ради "Полтаватеплоенерго": http://www.ex.ua/get/176467296 - котельня біля обласної лікарні Полтавської обласної ради, http://www.ex.ua/get/176467510 - котельня на вул. Ціолковського, http://www.ex.ua/get/176467657 - котельня на вул. Ціолковського (підпитка води), http://www.ex.ua/get/176467935 - котельня на вул. Ціолковського (теплопункт), http://www.ex.ua/get/176468063 - презентація (ч. 1), http://www.ex.ua/get/176468357 - презентація (ч. 2), http://www.ex.ua/get/176468453 - презентація (ч. 3).

Програма навчання майбутніх депутатів (Лекція №2)

Програма навчання майбутніх депутатів (Лекція №1)

Засідання комісії з Полтавської обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр (17.07.15)

16.07.15

Запрошуємо підтримати сільську раду та взяти участь у засідання господарського суду

17 липня о 10:00 за адресою Зигіна, 1 відбудеться засідання господарського суду у справі про розірвання оренди земельної ділянки між Білецькою селищною радою та ТОВ "Сільські традиції". Це промисловий свинокомплекс, який впродовж діяльності порушує законодавство, в с. Білики сильно погіршився екологічний стан (ставки випаровувачі), збільшилась захворюваність, не відшкодована пайова участь у інфраструктурі на суму 17 млн. грн. 

Запрошуємо підтримати сільську раду та взяти участь у засіданні в якості вільного слухача. 

Громадська комісія з питань екології та природокористування при полтавській обласній раді.

13.07.15

Громадcька рада стала на захист інтересів мешканців села Рунівщина Полтавського району


07 липня 2015 року відбулося виїзне засідання колегії Громадської ради при Полтавській обласній раді у с. Рунівщина, Полтавського району. Потреба проведення такого засідання виникла через непрозорі механізми виділення землі, незаконного використання приватним підприємством «Альфа-Капітал» земель запасу Рунівщинської сільської ради та несплату до сільського бюджету орендної плати за користування землею.

01.07.15

ДОХОДИ ЗВЕДЕНИХ БЮДЖЕТІВ ПОЛТАВЩИНИ ЗА 2014-Й РІК


Назва міст та районів
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Фактичні надходження
за 2013 р.
Фактичні надходження
за 2014 р.
Відхилення
Фактичні надходження
за 2013 р.
Фактичні надходження
за 2014 р.
Відхилення
Фактичні надходження
за 2013 р.
Фактичні надходження
за 2014 р.
Відхилення
тисрн.
%
тисрн.
%
тисрн.
%
м. Полтава
617 155,4
640 286,9
23 131,5
3,7
140 026,9
132 063,6
-7 963,3
-5,7
757 182,3
772 350,5
15 168,2
2,0
м. Комсомольськ
175 624,5
174 162,5
-1 462,0
-0,8
56 589,2
66 856,6
10 267,4
18,1
232 213,7
241 019,1
8 805,4
3,8
м. Кременчук
537 231,5
483 221,6
-54 009,9
-10,1
122 778,4
115 143,7
-7 634,7
-6,2
660 009,9
598 365,3
-61 644,6
-9,3
м. Лубни
50 931,2
50 979,7
48,5
0,1
17 818,8
17 206,5
-612,3
-3,4
68 750,0
68 186,2
-563,8
-0,8
м. Миргород
55 136,7
57 400,6
2 263,9
4,1
12 662,1
14 030,8
1 368,7
10,8
67 798,8
71 431,4
3 632,6
5,4
Великобагачанський р-н
25 641,2
32 117,7
6 476,5
25,3
5 786,5
4 612,6
-1 173,9
-20,3
31 427,7
36 730,3
5 302,6
16,9
Гадяцький р-н
69 417,3
76 815,6
7 398,3
10,7
12 567,3
12 491,0
-76,3
-0,6
81 984,6
89 306,6
7 322,0
8,9
Глобинський р-н
73 318,2
80 350,9
7 032,7
9,6
20 394,4
13 616,1
-6 778,3
-33,2
93 712,6
93 967,0
254,4
0,3
Гребінківський р-н
31 978,7
34 220,1
2 241,4
7,0
4 320,0
4 105,4
-214,6
-5,0
36 298,7
38 325,5
2 026,8
5,6
Диканський р-н
30 327,2
32 655,8
2 328,6
7,7
7 742,3
6 679,2
-1 063,1
-13,7
38 069,5
39 335,0
1 265,5
3,3
Зінківський р-н
45 887,9
52 518,4
6 630,5
14,4
8 485,5
7 329,2
-1 156,3
-13,6
54 373,4
59 847,6
5 474,2
10,1
Карлівський  р-н
42 252,4
44 844,8
2 592,4
6,1
10 982,1
10 140,7
-841,4
-7,7
53 234,5
54 985,5
1 751,0
3,3
Кобеляцький р-н
42 449,8
48 768,2
6 318,4
14,9
14 727,1
6 519,3
-8 207,8
-55,7
57 176,9
55 287,5
-1 889,4
-3,3
Козельщинський р-н
20 947,0
22 320,6
1 373,6
6,6
4 976,7
4 365,6
-611,1
-12,3
25 923,7
26 686,2
762,5
2,9
Котелевський р-н
21 145,2
25 874,6
4 729,4
22,4
6 089,5
4 510,0
-1 579,5
-25,9
27 234,7
30 384,6
3 149,9
11,6
Кременчуцький р-н
33 597,6
39 108,0
5 510,4
16,4
29 210,9
11 599,3
-17 611,6
-60,3
62 808,5
50 707,3
-12 101,2
-19,3
Лохвицький р-н
69 797,1
71 384,6
1 587,5
2,3
12 502,3
11 968,9
-533,4
-4,3
82 299,4
83 353,5
1 054,1
1,3
Лубенський р-н
33 748,5
37 604,0
3 855,5
11,4
5 370,4
5 270,6
-99,8
-1,9
39 118,9
42 874,6
3 755,7
9,6
Машівський р-н
39 513,4
44 767,8
5 254,4
13,3
3 893,6
4 349,2
455,6
11,7
43 407,0
49 117,0
5 710,0
13,2
Миргородський р-н
41 644,5
46 894,0
5 249,5
12,6
9 550,2
8 967,1
-583,1
-6,1
51 194,7
55 861,1
4 666,4
9,1
Новосанжарський р-н
45 041,4
52 118,2
7 076,8
15,7
11 041,2
12 938,1
1 896,9
17,2
56 082,6
65 056,3
8 973,7
16,0
Оржицький р-н
27 856,0
31 374,3
3 518,3
12,6
4 652,8
5 297,9
645,1
13,9
32 508,8
36 672,2
4 163,4
12,8
Пирятинський р-н
34 876,3
36 366,2
1 489,9
4,3
13 992,2
10 730,8
-3 261,4
-23,3
48 868,5
47 097,0
-1 771,5
-3,6
Полтавський р-н
59 859,4
62 314,3
2 454,9
4,1
13 474,5
15 491,7
2 017,2
15,0
73 333,9
77 806,0
4 472,1
6,1
Решетилівський р-н
32 734,6
35 169,1
2 434,5
7,4
8 198,1
6 417,1
-1 781,0
-21,7
40 932,7
41 586,2
653,5
1,6
Семенівський р-н
29 814,1
32 932,9
3 118,8
10,5
3 743,6
4 123,7
380,1
10,2
33 557,7
37 056,6
3 498,9
10,4
Хорольський р-н
45 650,2
49 492,9
3 842,7
8,4
8 050,7
7 866,8
-183,9
-2,3
53 700,9
57 359,7
3 658,8
6,8
Чорнухинський р-н
15 970,4
15 626,0
-344,4
-2,2
3 802,0
3 959,5
157,5
4,1
19 772,4
19 585,5
-186,9
-0,9
Чутівський р-н
24 858,9
28 079,4
3 220,5
13,0
6 112,5
5 269,0
-843,5
-13,8
30 971,4
33 348,4
2 377,0
7,7
Шишацький р-н
35 097,1
42 760,3
7 663,2
21,8
6 957,5
6 830,9
-126,6
-1,8
42 054,6
49 591,2
7 536,6
17,9
Всього
2 409 503,7
2 482 530,0
73 026,3
3,0
586 499,3
540 750,9
-45 748,4
-7,8
2 996 003,0
3 023 280,9
27 277,9
0,9
обласний бюджет
725 574,8
755 549,8
29 975,0
4,1
146 298,3
132 612,3
-13 686,0
-9,4
871 873,1
888 162,1
16 289,0
1,9
РАЗОМ (без трансфертів)
3 135 078,5
3 238 079,8
103 001,3
3,3
732 797,6
673 363,2
-59 434,4
-8,1
3 867 876,1
3 911 443,0
43 566,9
1,1
Полтавська область: моніторинг виконання доходів  на 1 січня 2015 р., (млн.грн.)

План, заг. Фонд  2014
План, спец. фонд 2014
План за 2014 р.
Факт. надійшло, заг. Фонд  2014
Фактично надійшло, спец. фонд 2014
Прогнозні показники
МФУ
Фактично надійшло за 2014 р.
Відхилення від надходжень 12 м. 2014 р. (+, -)
 %  /  2014
%                               15 190,1
-4884,80
75,67%
15 863,4Державний бюджет (записка фінуправління)


11 952,0
-4255,00
73,75%
78,68%
Державний бюджет


Податок на прибуток підприємств


1 212,1


10,1%
Податок на додану вартість із вироблених товарів 


1 346,2


11,3%
Відшкодування податку на додану вартість


-2 024,8


-16,9%
Податок на додану вартість із ввезених товарів 


2 189,7


18,3%
Акцизний податок з вироблених, ввезених товарів (загальний фонд)


149,6


1,3%
Акцизний податок з вироблених, ввезених товарів (спеціальний фонд)


2 117,4
2267,00

17,7%
Плата за надра за нафту, газ та газовий конденсат


5 842,2


48,9%
Інші


1 119,6


9,4%
в т.ч. кошти, що передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету


43,9


0,4%
1 515,92


1 047,50


3 163,67
273,07
3 436,74
3 238,08
673,36

3 911,44
43,64
101,13%
25,75%
0,00
#ДЕЛ/0!
0,00%
Місцеві бюджети (загальний фонд)
3 228,1

3 228,1
3238,1

3 241,3
3 238,1

Податок на доходи фізичних осіб
2 501,64
0,00
2 476,10
2 476,09
0,00

2 476,09


63,30%
Плата за землю
497,39
0,00
497,39
546,28
0,00

546,28


13,97%
Плата за користування надрами
112,26
0,00
112,26
102,44
0,00

102,44


2,62%
Податок на прибуток підприємств
12,08
0,00
229,10
7,46
0

215,70


5,51%
Інші

Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів (обласний бюджет)


обласний бюджет
777,52
88,78
866,30
755,55
132,61

888,16
16,26
101,87%
100,00%
Податок на доходи фізичних осіб
631,22
0,00
631,22
619,02
0,00

619,02
16,12
102,67%
69,70%
Плата за землю

0,00%
Плата за користування надрами


100,696,2


10,83%
Податок на прибуток підприємств

0,00%
Інші


45,740,28


4,53%Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів (бюджети 5-ти міст обл. значення плюс райони)


3 911,44бюджети 5- ти міст обл. значення плюс райони

Податок на доходи фізичних осіб


619,02


15,83%
Плата за землю


546,28


13,97%
Податок на прибуток підприємств


7,46


0,19%
Інші

Дотація вирівнювання зведеним місцевим бюджетам
1 655,0
0,00
1 655,0
1 655,0
0,00

1 655,0


10,90%
 у т.ч. дотація вирівнювання обласному бюджету
506,82
0,00
506,82
506,82
0,00

506,82 у т.ч. дотація вирівнювання бюджетам 5-ти міст обл. значення плюс районам (загальний фонд)


1 148,17


Cубвенції
1 675,89
542,34
2 218,23
1 604,83
413,51

2018,34 у т.ч. субвенції обласному бюджету
1 675,89
488,42
2 164,31
1 604,83
396,50

2 001,33
3396,31


 у т.ч. субвенції бюджетам 5-ти міст обл. значення плюс районам (загальний фонд)


17,01
Зведені доходи місцевих бюджетів + дотація вирівнювання + субвенції
6 902,04
1 036,66
7 938,71
6 832,15
1 105,58

7 937,73  у т.ч. доходи обласного бюджету + дотація вирівнювання + субвенції обласному бюджету
3 064,50
578,71
3643,20
2 971,47
530,62

3 502,09  у т.ч. доходи бюджетів 5-ти міст обл. значення та районам + дотація вирівнювання + субвенції бюджетам 5-ти міст обл. значення та районам

 Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів (зведені місцеві бюджети Полтавської області)
6 712,49
1 609,54
8 322,03
6 530,03
1 047,55

7 577,57 Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів (Полтавський обласний бюджет)
1290,80
485,91
1776,71
1266,93
378,1682

1645,10


10,83%
 Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів, (бюджети 5-ти міст обл. значення плюс райони)


з урахуванням офіційних трансфертів по доходах
3 060,74
577,21
3 643,20
2 971,47
530,62

3 502,09


23,06%
 Джерело: http://finpl.gov.ua/vikonannya/vudatku/dovidkaoblasnuy

Доходи Полтавського міського бюджету + дотації + субвенції


1 103,81 066,8


13,44%
у т.ч. дотації Полтавському міському бюджету


7,477,5


0,45%
у т.ч. субвенції Полтавському міському бюджету


329,64281


13,92%
Доходи Полтавського міського бюджету без трансфертів


771,6772,4


19,75%
Податок на доходи фізичних осіб Полтавського міського бюджету


580,85535,61


21,63%
Плата за землю Полтавського міського бюджету


82,0085,84


15,71%
Плата за користування надрами Полтавського міського бюджету


Податок на прибуток підприємств Полтавського міського бюджету


1,301,58


0,73%


Видатки Полтавського міського бюджету без трансфертів


941,47


12,42%
Видатки Полтавського міського бюджету з трансфертами


1 106,241 029,39