ПОЛОЖЕННЯ

Розпорядження, Положення в форматі pdf.

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при
Полтавській обласній раді

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Це Положення розроблено на основі Типового положення про Громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”.
1.2 Громадська рада при Полтавській обласній раді (далі — Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою забезпечення участі громадян у формуванні та реалізації державної політики.
1.3 Основними завданнями Громадської ради є:
- створення умов для повноцінної реалізації громадянами права на участь у формуванні та реалізації регіональної і місцевої політики;
- здійснення моніторингу за врахуванням пропозицій громадськості в процесі прийняття та провадження рішень обласної ради.
1.4 У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної ради України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням.
1.5 Положення про Громадську раду затверджується зборами Громадської ради за погодженням голови обласної ради.
1.6 Зміни до Положення про Громадську раду вносяться на зборах Громадської ради з обов’язковим погодженням головою обласної ради.

Розділ IІ
ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

2.1 Сфера повноважень Громадської ради розповсюджується на територію дії органу, при якому вона утворена.
2.2 Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) розробляє та подає на розгляд відповідних постійних комісій обласної ради обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів рішень обласної ради з питань формування та реалізації місцевої і регіональної політики, удосконалення роботи обласної ради;
2) проводить відповідно до законодавства громадську та громадську - антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;
3) здійснює громадський контроль за врахуванням обласною радою пропозицій та зауважень громадськості;
4) інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їхнє виконання на офіційному веб-сайті обласної ради та в інший прийнятний спосіб;
5) збирає, узагальнює та подає обласній раді інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають  суспільне значення;
6) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку територіальних громад;
7) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність;
8) проводить оцінку та громадське обговорення проектів рішень, які виносяться на розгляд сесії обласної ради;
9) делегує своїх представників для участі у засіданнях постійних комісій обласної ради з правом виступу;
10) делегує своїх представників для участі у  пленарних засіданнях обласної ради з правом одного виступу по одному питанню порядку денного;
11) аналізує виконання рішень обласної ради.
2.3 Громадська рада має право:
1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи.
2) залучати до роботи Громадської ради депутатів місцевих рад, народних депутатів України, працівників державних органів виконавчої влади, організацій, підприємств та установ, а також окремих фахівців;
3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання „круглих столів” та інші заходи;
4) отримувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади проекти нормативно-правових актів та іншу інформацію в межах чинного законодавства України;
5) взаємодіяти із органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, інститутами громадянського суспільства, іншими консультативно-дорадчими органами;
6) направляти інформаційні запити до органів публічної влади та інших суб’єктів;
7) направляти представників Громадської ради для участі у заходах, що проводяться обласною радою;
8) ініціювати відзначення інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їхній внесок у реалізацію та захист прав і свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства;
2.4 Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду на засіданнях відповідних постійних комісій обласної ради.
2.5 Строк повноважень Громадської ради встановлюється на період каденції обласної ради.
2.6 Громадська рада може мати бланк зі своїми найменуванням, логотип та іншу символіку, затверджені рішенням зборів.
2.7 Членам Громадської ради видаються посвідчення встановленого зразка, підписані головою Полтавської обласної ради.

Розділ IІІ
ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО СКЛАДУ
ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

3.1 До складу Громадської ради можуть бути делеговані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації, органів самоорганізації населення та інших недержавних організацій і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститутів громадянського суспільства).
3.2 Для формування персонального складу Громадської ради, утворюється ініціативна група з підготовки зборів за участю інститутів громадянського суспільства.
3.3 Якщо при обласній раді вже створена Громадська рада, то протягом 30 днів із моменту проведення першої сесії обласної ради нової каденції, Колегія Громадської ради утворює ініціативну групу з підготовки зборів для формування нового складу Громадської ради.
3.4 До складу ініціативної групи з підготовки зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, у тому числі ті, що є членами діючої Громадської ради.
3.5 Не пізніше, ніж за 15 календарних днів до проведення зборів із формування персонального складу Громадської ради нової каденції, обласна рада в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення зборів, порядок подання заяв для участі в зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу і номер телефону відповідальної особи.
3.6 Для участі в зборах з формування персонального складу Громадської ради нової каденції до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. До заяви додаються:
- рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах та роботі Громадської ради, посвідчене печаткою (у разі наявності);
-  біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;
- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства (свідоцтво про державну реєстрацію або повідомлення про легалізацію);
- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх 12 місяців.
3.7 За 3 календарних дні до дати проведення зборів з формування персонального складу Громадської ради нової каденції прийом заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та оприлюднює їх на сайті обласної ради. У разі зміни місця проведення зборів, обласна рада, за інформацією ініціативної групи Громадської ради, повідомляє про це на своєму офіційному веб-сайті.
3.8 Після обрання нового складу Громадської ради повноваження попереднього складу Громадської ради припиняються.
 3.9 Діяльність чинного складу Громадської ради може бути припинена достроково у випадках:
- якщо Громадська рада не зібралась на перше засідання протягом трьох місяців з дати формування нового складу;
- якщо заяви про припинення членства у Громадській раді подали понад третину її членів.

Розділ IV
ЧЛЕНСТВО В ГРОМАДСЬКІЙ РАДІ

4.1  Членство в Громадській раді є індивідуальним. Кожен інститут громадянського суспільства має право делегувати одного представника.
4.2  Не можуть бути членами Громадської ради при Полтавській обласній раді особи, які є членами Громадської ради при Полтавські облдержадміністрації.
4.3  Прийняття нових членів до складу діючої Громадської ради:
- інститут громадянського суспільства, який прийняв рішення про вступ до Громадської ради та делегування свого представника, подає відповідний комплект документів до секретаріату Громадської ради не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати проведення зборів Громадської ради;
- рішення про прийняття нового члена Громадської ради приймається на найближчих чергових зборах Громадської ради.
           4.4 Члени Громадської ради мають право:
-    брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Громадської ради та її робочих органів, вносити свої пропозиції;
-    брати участь у голосуванні з правом вирішального голосу на засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких є конкретна особа;
-    інформувати Громадську раду про свою діяльність;
-    пропонувати питання до порядку денного засідання Громадської ради;
-    бути членом постійних комісій, експертних груп та інших робочих органів громадської ради;
-    ініціювати перед Колегією Громадської ради залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради та її робочих органів;
-    у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що долучається до протоколу засідання Громадської ради або її робочого органу, членом якого є конкретна особа.
4.5 Члени Громадської ради зобов’язані брати участь у засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членами яких вони є.
4.6 У разі неможливості бути присутнім на засіданні Громадської ради або її робочого органу, член Громадської ради або її робочого органу може викласти письмово власну думку, яка долучається до протоколу засідання.
4.7 Членство в Громадській раді припиняється з повідомленням на підставі рішення зборів Громадської ради у разі:
- подання членом громадської ради відповідної заяви;
- систематичної відсутності члена Громадської ради або делегованого представника на її зборах без поважних причин (більше двох разів поспіль);
- письмового повідомлення інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства у Громадській раді;
- скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;
- неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним та з інших поважних причин.
4.8 У разі дострокового припинення повноважень Співкоординатора, Секретаря чи голови постійної комісії виконання їхніх обов’язків за рішенням Колегії Громадської ради покладається на одного з членів Громадської ради – до вирішення цього питання на найближчому засіданні Громадської ради.
 4.9 Усі члени Громадської ради працюють на громадських засадах.

Розділ V
КЕРІВНІ ТА РОБОЧІ ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

5.1 Найвищим керівним органом Громадської ради є збори, які скликаються не рідше ніж 1 раз у квартал. Збори Громадської ради проводяться за ініціативою Координатора Громадської ради, або за ініціативою не менше як третини членів Громадської ради, які подали письмове звернення до Секретаря Громадської ради.
5.2. На зборах Громадської ради обираються її керівні органи (Координатор, Співкоординатор та Секретар Громадської ради), визначається її структура (з утворенням постійних комісій та інших робочих органів ради) та ухвалюється план (основні напрямки) діяльності.
5.3. У період між зборами Громадської ради оперативне керівництво здійснює Колегія, до складу якої входять Координатор, Співкоординатор, Секретар та голови комісій Громадської ради.
5.4 Координатор Громадської ради обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування терміном на один рік. Координатором Громадської ради не може бути обрано посадову особу обласної ради.
5.5 Координатор Громадської ради:
- організовує діяльність Громадської ради;
- скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;
- підписує документи від імені Громадської ради;
- звітує про роботу Громадської ради;
- представляє раду у відносинах з органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації;
- координує роботу Колегії Громадської ради;
- бере участь у сесіях та засіданнях постійних комісій обласної ради;
- виконує інші представницькі функції від імені Громадської ради.
5.6 Повноваження Координатора Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради на основі його заяви, яка розглядається на найближчих зборах Громадської ради, у разі припинення його членства у Громадській раді, а також при виникненні інших підстав, пов’язаних із неможливістю виконання ним відповідних обов’язків (настання кримінальної відповідальності, припинення членства в інституті громадянського суспільства, від якого був обраний, тощо). До свого переобрання Координатор Громадської ради виконує покладені на нього обов’язки.
5.7 Питання про дострокове припинення повноважень Координатора Громадської ради може бути ініційовано не менше як третиною її членів, які подали письмове звернення до секретаря Громадської ради. В такому випадку рішення про припинення повноважень Координатора Громадської ради приймається на позачергових зборах Громадської ради, які призначаються протягом 15 днів з моменту внесення питання про припинення повноважень Координатора.
5.8 Співкоординатор Громадської ради обирається на зборах Громадської ради з урахуванням пропозицій Координатора ради. Співкоординатор виконує функції, покладені на нього Громадською радою.
5.9 Співкоординатор Громадської ради:
- забезпечує виконання закріплених за ними напрямів роботи Громадської ради;
- здійснює організаційно-методичну підтримку роботи відповідних комісій (секцій, робочих груп) Громадської ради;
- контролює виконання плану роботи Громадської ради;
- розглядає, за дорученням Координатора Громадської ради, питання, що належать до його компетенції;
- вносить пропозиції щодо створення тимчасових органів Громадської ради;
- організовує вивчення та дослідження Громадської думки;
- організовує надання методичної допомоги Громадським радам, що діють при органах місцевого самоврядування нижчого рівня;
- виконує інші функції, відповідно до покладених на Громадську раду завдань.
5.10 У разі відсутності Координатора Громадської ради або неможливості виконувати ним свої обов'язки, його повноваження виконує Співкоординатор. У виняткових випадках Громадська рада може покласти тимчасове виконання функцій Координатора ради на одного з її членів із одночасним визначенням переліку повноважень, віднесених до його компетенції.
5.11 Засідання Колегії Громадської ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. У засіданні Колегії можуть за запрошенням брати участь інші члени Громадської ради та експерти.
5.12. Рішення Колегії оформляються протоколом, який підписує Координатор та Секретар Громадської ради.
5.13 Секретар Громадської ради забезпечує ведення діловодства та виконує інші функції за доручення Координатора Громадської ради.


Розділ VІ
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

6.1 Засідання Громадської ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її членів.
6.2 Засідання Громадської ради проводяться відкрито.
6.3 Засідання Громадської ради веде її Координатор. За відсутності Координатора або за його дорученням веде засідання Співкоординатор.
6.3 У засіданнях Громадської ради беруть участь з правом дорадчого голосу уповноважені представники обласної ради.
6.4 За запрошенням Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості, науковці.
6.5 Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, голос головуючого на засіданні є визначальним.
6.6 Оперативні питання роботи Громадської ради, визначені самою Громадською радою, можуть вирішуватися на засіданні або у телефонному (електронному) спілкуванні за участю Координатора, Співкоординатора, Секретаря, голів комісій Громадської ради.
6.7 Рішення, прийняті на засіданні Громадської ради, оформляються протоколом, який підписують головуючий на засіданні та Секретар; копія протоколу направляється до обласної ради.

Розділ VІІ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

7.1 Обласна рада сприяє організаційно-технічному забезпеченню діяльності Громадську ради. Надане обласною радою приміщення використовується Громадською радою в робочі дні з 8-00 до 20-00.

7.2 Обласна рада інформує громадськість про роботу Громадської ради шляхом розміщення її матеріалів у спеціально створеній рубриці “Громадська рада” на офіційному веб-сайті обласної ради та сприяє оприлюдненню їх у засобах масової інформації.

Немає коментарів:

Дописати коментар